Opiskeluoikeus

Opiskelija ilmoittautuu Oamkiin lukuvuosittain. Opintojen suorittaminen on mahdollista läsnä olevana opiskelijana. Opiskeluoikeusaika määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan.

 • Lukuvuosi-ilmoittautuminen

  Opiskelija ilmoittautuu ammattikorkeakouluun vuosittain. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.).

  Aloittavan opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet 

  Jatkava opiskelija ilmoittautuu 15.4. ja 31.5. välisenä aikana Pepissä (Opinnot -> Lukuvuosi-ilmoittautuminen). Mikäli opiskelijan ei ole mahdollista ilmoittautua sähköisesti, ilmoittautuminen tehdään Jatkavan opiskelijan ilmoittautuminen -lomakkeella. Mainittuna aikana opiskelija voi tarvittaessa muuttaa läsnä-/poissaolotietoaan.

  Läsnäolevaksi ilmoittautunut opiskelija on velvollinen maksamaan terveydenhoitomaksun (YTHS).  Valmistuvan opiskelijan YTHS-maksusta on lisätietoa Valmistuvan muistilista -kohdassa.

  Jos haluat muuttaa ilmoittautumistietoa lukuvuoden aikana, käytä Läsnä- ja poissaolonmuutoshakemusta. Hakemus palautetaan syyslukukauden osalta viimeistään 15.9. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.1. Syyslukukaudella opintonsa aloittanut opiskelija voi muuttaa kevään läsnäolon poissaoloksi vain, jos syyslukukauden poissaolon peruste jatkuu myös kevätlukukaudella.

 • Opiskeluoikeusaika

  Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat:

  Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  210 opintopistettä 3,5 vuotta
  240 opintopistettä 4,0 vuotta
  270 opintopistettä 4,5 vuotta
  60 opintopistettä 1,0 vuotta
  90 opintopistettä 1,5 vuotta

  Opiskelijalla on oikeus suorittaa opinnot yhtä vuotta niiden tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa. Opiskeluoikeusaika voi määräytyä myös henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaan.

  Keväällä 2015 tai sen jälkeen opiskelijaksi hyväksytty voi ilmoittautua poissaolevaksi kahden lukukauden ajaksi.

  Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain, jos opiskelija 

  • suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta
  • tarvitsee vapaata opinnoista lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (raskaus- tai vanhempainvapaa) tai
  • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

  Jos poissaolon syynä ensimmäisenä lukuvuonna on ollut sairaus tai vamma, poissaolo kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeutta.

  Poissaolo

  • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalvelun suorittamiseksi tai
  • vapaa lapsen hoitamiseksi syntymän tai adoption yhteydessä (raskaus- tai vanhempainvapaa)  

  on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Toimita todistus poissaolon syystä 15.9. (syyslukukausi) / 15.1. (kevätlukukausi) mennessä opiskelijasähköpostistasi Koulutuspalveluihin study.oamk#oulu.fi (korvaa # -> @) tai käy näyttämässä se Koulutuspalveluissa.

  Ennen kevättä 2015 opiskelijaksi hyväksytty voi ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi.

  Opiskelijalle voidaan myöntää hakemuksesta lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi.

  Opiskeluoikeuden menettäminen ja oikaisu

  Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan yhtä vuotta niiden tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa, lisäajassa tai hänelle ei ole myönnetty lisäaikaa, menettää opiskeluoikeuden. Näissä tilanteissa opiskelija kirjataan eronneeksi ja hänelle toimitetaan erotodistus.

  Opiskelija voi hakea rehtorilta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Jos opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hän hakee aiempien opintojen perusteella myönnettävää opiskeluoikeutta tai osallistuu yhteishakuun.

  Lisätietoja

  Koulutuspalvelut

 • Opiskeluoikeuden jatkaminen

  Opiskeluoikeusaika sisältää tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan ja yhden lisävuoden. Opiskelija hakee lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi ennen opiskeluoikeuden päättymistä. Esimerkiksi 240 opintopisteen laajuisessa tutkinto-ohjelmassa lisäaikaa haetaan ennen viidennen lukuvuoden päättymistä.

  Tarkista Pepistä, että opiskeluoikeusaikasi on päättymässä ennen kuin teet hakemuksen. Hae lisäaikaa opiskeluoikeuden päättymiseen mennessä

  • viikosta 18 alkaen, jos opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.7.
  • viikosta 46 alkaen, jos opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.12.

  Lisäajan hakemus

  Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa lisäajan myöntämisen edellytyksenä on, että tutkinnosta puuttuu enintään 60 opintopistettä. Erittäin painavasta syystä tutkinnosta voi puuttua enemmän kuin 60 opintopistettä.

  Opiskeluoikeuden jatkamista voidaan harkita, jos opintojen viivästyminen on aiheutunut

  • omasta tai läheisen sairaudesta
  • oppimisvaikeudesta
  • vastuullisesta tehtävästä yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • oleskeluluvan saamisen viivästymisestä ensimmäisenä lukuvuonna
  • kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistumisen ajankohdan haasteellisuudesta Oamkin opintoihin
  • systemaattisesta huippu-urheiluun valmentautumisesta
  • vaikeasta elämäntilanteesta tai
  • muusta perustellusta syystä.

  Opiskeluoikeuden jatkamista arvioitaessa huomioidaan viimeisimmän lukuvuoden opintopistekertymä, sujuvasti edenneiden opiskelulukukausien määrä ja ohjauspalveluiden käyttö opintojen etenemisen tukena.

  Keväällä 2015 tai sen jälkeen opiskelijaksi hyväksytyillä opiskelijoilla huomioidaan myös opintojen viivästyminen osa-aikaisen opiskelun vuoksi, kun syynä on ollut

  • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen tai
  • vapaa opinnoista lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä.

  Opiskelija on ollut tällöin läsnä oleva, eikä ole käyttänyt poissaolo-oikeuttaan.

  Lisäajan hakemuksessa opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman (HOPS) opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelija keskustelee HOPSista opintovastaavan tai kampus-opon kanssa. Opiskelija ja ohjaava henkilö hyväksyvät HOPSin.

  Lisäajan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Se maksetaan Paytrail-maksuna hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Hakemuksen käsittely edellyttää, että maksu on suoritettu. Maksettuja hakemuksen käsittelymaksuja ei palauteta.

  Opiskelija saa lisäajan päätöksen opiskelijasähköpostiin.

  Tutkintoon johtavassa koulutuksessa lisäaikaa myönnetään enintään vuodeksi. Lisäaikaa saaneelle opiskelijalle määritellään ohjaustaho ja aikataulu opintojen edistymisen seurannalle. Lisäajalla opiskelevan ei ole mahdollista ilmoittautua poissa olevaksi.

 • Opiskeluoikeuden palauttaminen

  Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu määräaikaan mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa.

  Tee Ilmoittauttumattoman opiskeluoikeushakemus
  Osaamisalajohtaja voi palauttaa opiskeluoikeuden hakemuksesta. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa aikaisintaan hakemuskuukauden alusta. 

  Ilmoittautumattoman opiskeluoikeushakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Maksettuja hakemuksen käsittelymaksuja ei palauteta. 

  Hakemus palautetaan koulutuspalveluihin. Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa.

  Tarvittaessa oikaisumahdollisuus osaamisalajohtajan kielteisen päätöksen jälkeen
  Opiskelija voi hakea rehtorilta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakemus palautetaan koulutuspalveluihin.

 • Oamkista eroaminen

  Mikäli harkitset eroa Oamkista, keskustele asiasta opettajatuutorin, opinto-ohjaajan tai opintovastaavan kanssa.

  Eroaminen vaikuttaa opintotukeesi myöhemmin. Jos keskeytät korkeakouluopinnot valmistumatta ja aloitat uudet korkeakouluopinnot, aikaisemmin käyttämäsi tukikuukaudet vähennetään uuden tutkinnon enimmäistukiajasta. Lisätietoa opintotuesta

  Täytä eroilmoitus, allekirjoita ja palauta se Koulutuspalveluihin. Opiskelija katsotaan eronneeksi siitä päivästä lähtien, kun hän on jättänyt päivätyn ja allekirjoitetun eroilmoituksen Koulutuspalveluihin. Opiskelija saa erotodistuksen. Eron jälkeen opintojen jatkaminen edellyttää osallistumista ja hyväksytyksi tulemista uudessa opiskelijavalinnassa.

  Vuonna 2015 voimaan tulleen säädöksen (L 257/2015) mukaan korkeakoulujen on varattava yhteishaussa osa opiskelupaikoista uusille opiskelijoille. Niin sanottujen uusien opiskelijoiden kiintiöön kuuluvat ne, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai eivät ole vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa kevään 2014 yhteishaussa tai sitä aiemmin. Syksyn 2014 yhteishaussa tai sen jälkeen opiskelupaikan vastaanottaneet eivät enää kuulu uusien opiskelijoiden kiintiöön mahdollisissa myöhemmissä yhteishauissa. Lisätietoa opiskelijavalinnasta saat Koulutuspalveluista.

  Opiskelijan käyttäjätunnus students.oamk.fi-palvelimelle poistetaan käytöstä kahden kuukauden kuluttua eroamisesta. Tämän jälkeen Oamkin opiskelijan sähköpostiosoitetta tai kotihakemistoa (esimerkiksi mahdolliset kotisivut) ei voi enää käyttää. Käyttöoikeudet students.oamk.fi-palvelimen kautta toisten ammattikorkeakoulujen ja muihin Oulun ammattikorkeakoulun ulkopuolisiin palveluihin poistuvat viikon kuluttua eroamisesta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi Oulun ammattikorkeakoulun kirjaston elektroniset palvelut ja niiden etäkäyttö (proxy). Opiskelijan tulee tallentaa tärkeät tiedostot ja sähköpostit itselleen ennen edellä mainittuja määräaikoja.

  Eron seurauksena opiskelija menettää opiskelijakunnan jäsenkelpoisuuden ja -edut.

  Opintosuoritusote on ilmainen eronneelle opiskelijallemme erotodistuksen yhteydessä. Myöhemmin pyydettävät opintosuoritusotteet ovat maksullisia.

 • Opiskeluun soveltuvuus

  Niin kutsutun soralainsäädännön periaatteena on turvallisen ja tervehenkisen opiskeluympäristön vaaliminen. Oamkissa on soralainsäädännön soveltamisohjeEnnen mahdollisia päätöksiä hakijaa, opiskelijaa ja muita tarvittavia osapuolia kuullaan asiassa.

  Kaikki koulutukset

  Huumausainetestaus

  Meillä on lain mukaan oikeus määrätä opiskelija huumausainetestiin, jos epäilemme hänen olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena käytännön tehtävissä tai harjoittelussa sekä jos hänellä on huumeriippuvuus. 

   

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 36

  Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:

  • vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
  • vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
  • vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
  • merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

  (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 36)

  Opiskeluturvallisuus ja kurinpito

  Kaikilla opiskelijoillamme on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Voimme antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen tai erottaa määräaikaisesti opetusta häiritsevästä, väkivaltaisesta tai uhkaavasta käytöksestä tai jos hän toimii vilpillisesti, rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä tai kieltäytyy huumausainetestistä. 

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 31 ja 38

  Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 31).

  Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

  • häiritsee opetusta
  • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
  • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä
  • kieltäytyy 36 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka
  • on 36 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 38).

  Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa ammattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 38).

  Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 38.)

  Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot sekä ammatillinen opettajankoulutus 

  Terveydelliset vaatimukset

  Edellytämme hakijoilta ja opiskelijoilta hyvää terveydentilaa.

  Kysymme hakijalta hakuvaiheessa mahdollisista terveydellisistä ongelmista, jotka voivat olla esteenä opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset perustuvat soralainsäädäntöön. 

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26

  Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, jos 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26.)

  Soralainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluilla on oikeus perua opiskelijan opiskeluoikeus, jos opiskelija on ammattikorkeakouluun hakiessaan jättänyt tietoisesti kertomatta oleellisen opintoja ja työllistymistä haittaavan terveydellisen esteen, jonka vuoksi hän ei olisi alun perinkään voinut tulla valituksi koulutukseen.

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33

  [...]ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos […] on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33).

  Aiemman opiskelupaikan peruuttaminen

  Kysymme hakijoilta mahdollisen aiemman opiskelupaikan peruuttamisesta. Voimme perua opiskelijan opiskeluoikeuden aikaisemman opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen perusteella, jos sitä on tiedusteltu opiskelijavalinnassa.

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26 ja 33

  [...]ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos [...] opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33).

  Kun kysymys on 33 §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan, tämän lain 33 §:n tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26).

  Terveyden ja turvallisuuden vaarantaminen

  Voimme perua opiskelijan opiskeluoikeuden, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta.

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33

  […] ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos:

  1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa; (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33).

  Rikostaustaote

  Selvitämme kaikilta olennaisesti alaikäisten parissa työskenteleviltä opiskelijoiltamme opintojen aikana rikostaustan. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka estää työskentelyn alaikäisten parissa, voimme peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.

  Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33

  Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33).