Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma
Osaamisalueet
Tietoa koulutuksesta

Sosiaalialan tutkinto-ohjelma (210 op)

Perus- ja ammattiopinnot 140
Perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yhteiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään sekä antaa hänelle ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta tarpeellinen kielitaito. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä ja yrittäjänä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
Opiskelu- ja viestintäopinnot 12
YY00BB29 Opiskelijana ammattikorkeakoulussa 3                   3
YY00BB66 Asiantuntijaviestintä 3                   3
YY00BB67 Professional English Communication       3             3
YY00BB68 Ammatillinen ruotsin kieli ja viestintä         3           3
HYVÄN ELÄMÄN EDISTÄMINEN IHMISTEN JA YHTEISKUNNAN TAVOITTEENA 20
7T00DE87 Hyvän elämän arvopohja 5                   5
7T00DE88 Ihmisen kasvu, kehitys ja elämänkulku 5                   5
7T00DE66 Hyvinvointiyhteiskunnan moniulotteisuus   5                 5
7T00CI56 Sosiaalialan ammattilaiseksi kehittyminen 5                   5
HYVÄN ELÄMÄN EDISTÄMINEN AMMATILLISEN TOIMINNAN TAVOITTEENA 50
7T00DE89 Sosiaalinen osallisuus ja kuntoutumisen tukeminen   5                 5
7T00DE90 Palveluohjaus ja asiakastyön dokumentointi     5               5
7T00DB98 Tuen tarpeiden moninaisuus sosiaalialalla   5                 5
7T00DE91 Sosiaaliturva     5               5
7T00DE92 Mielenterveyden tukeminen   5                 5
7T00DE93 Sosiaalipedagoginen asiakastyö ja sosiokulttuurinen innostaminen 5                   5
7T00DC20 Vuorovaikutus ja dialogisuus asiakastyössä   5                 5
7T00DC21 Voimavaroja tukeva asiakastyöskentely   5                 5
7T00DE80 Art and Culture Promoting Well-being 5                   5
7T00DC07 Perhe ja monitoimijaiset verkostot     5               5
TOIMIJALÄHTÖISET PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN 25
7T00DC23 Muuttuva yhteiskunta     5               5
7T00DC12 Käyttäjälähtöinen palveluiden kehittäminen sosiaalialalla       5             5
7T00DE82 Työyhteisötaidot ja johtaminen           5         5
YY00CR72 Johdatus innovaatioihin ja yrittäjyyteen           5         5
7T00DE86 Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus           5         5
AMMATILLISTA OSAAMISTA SYVENTÄVÄT OPINNOT 25
7T00DB61 Hyvinvoiva lapsi varhaiskasvatuksessa     5               5
7T00DB60 Varhaiskasvatus, lapsi ja perhe     5               5
7T00DC04 Nuorisotyö ja nuorisososiaalityö     5               5
7T00DE94 Lapsen suojelu ja lastensuojelu     5               5
7T00DE95 Erityiskasvatus ja erilaiset tuen tarpeet lapsilla ja nuorilla     5               5
7T00DE96 Erilaiset tuen tarpeet aikuisilla ja toimijuus arjessa     5               5
7T00DE98 Aikuisten sosiaaliohjaus     5               5
7T00DC27 Seniori ja vanhustyö     5               5
7T00DE99 Päihderiippuvuudesta selviytyminen       5             5
7T00DF01 Mielenterveyden voimavarojen vahvistaminen       5             5
7T00DC02 Koulun sosiaalityö koulunkäynnin ja opiskelun tukena         5           5
7T00DF02 Kriisit ja traumat         5           5
7T00DF03 Verkostoituva perhetyö           5         5
7T00DF04 Mielenterveyden edistäminen lapsilla ja nuorilla           5         5
7T00DE84 Monikulttuurisuustyö sosiaalialalla           5         5
7T00DL04 Arts and Culture in Social Services Practices         5           5
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOPINNOT 8
7T00CU81 Tutkiva kehittäminen       2 6           8
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10
Opiskelija suorittaa 10 opintopistettä valitsemalla opintoja joko sosiaalialan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta tai jonkintoisen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta. Opiskelija voi myös HOT:n välityksellä sisällyttää aiemmin hankkimaansa osaamista vapaasti valittaviin opintoihin.
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7T00DF05 Hoitotyön ja lääkehoidon perusvalmiudet     5               5
7T00DE85 Multicultural Work in Social Services     5               5
7T00CZ65 Empowering Art Activities       5             5
7T00DC22 Turvallisesti työssä       5             5
7T00DF06 Leikisti vai oikeesti         5           5
7T00DF07 Ihminen vai tapaus - ammatillisen työskentelyn haasteet         5           5
7T00DF08 Current Topics in Social Services           5         5
Studies Abroad  
Suomalaisen sosiaalialan ja suomen kielen lisäkoulutus 15
OT00DF10 Sosiaalialan perusteet                     5
OT00DF11 Sosiaalialan lainsäädäntö                     5
OT00DF12 Sosiaalialan palvelujärjestelmä                     5
AMMATTITAITOA EDISTÄVÄ HARJOITTELU 45
Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelun tai osan harjoittelusta voi suorittaa myös ulkomailla. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7T00DE76 Ammattiharjoittelu 1       15             15
7T00DE78 Ammattiharjoittelu 2         12           12
7T00DE79 Ammattiharjoittelu 3             18       18
Opinnäytetyö 15
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. (Vararehtorin päätös 13.10.2016 § 16)
Opintovuosi 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 5K op
7Y00BH08 Opinnäytetyön suunnittelu         2,5 2,5         5
7Y00BG96 Opinnäytetyön toteutus           5         5
7Y00BH09 Opinnäytetyön raportointi ja arviointi           2,5 2,5       5
Tiedot haettu 18.6.2024 18:49:30