TUOKIO-hankeessa kehitettiin yritysten turvallisuusmuotoiluosaamista, jossa yhdistyvät muotoilu- ja liiketoiminta-ajattelu sekä turvallisuustekijät, huomioiden vastuullisuus.

Tavoitteet

TUOKIO-hankkeen päätavoitteena oli lisätä mikro- ja pk-yritysten turvallisuusmuotoilun osaamista, jotta ne voivat kehittää olemassa olevia tai uusia turvallisia ja vastuullisia palveluja asiakkailleen. Tätä tukien osatavoitteina oli määrittää turvallisuusmuotoilun osa-alueita, hankkia ajantasaista tietoa suunnittelun välineistä, hyödyntää ja soveltaa olemassa olevia ja muokattuja muotoiluajattelun välineitä, tunnistaa mahdollisuuksia muotoilla turvallisuutta näkyväksi palvelun eri vaiheissa ja auttaa tuottamaan laadukkaita palveluja vastuullisuuden näkökulmasta vahvistaen yritysten kilpailukykyä, sekä levittää turvallisuusmuotoilun käytänteitä.

Hankkeen toteutus

TUOKIO-hankkeen toimenpiteisiin kuuluivat mm. koulutustarpeiden analyysi ja viimeisimmän tutkimustiedon, menetelmien ja työkalujen benchmarkkaus, turvallisuusmuotoilun työpajat ja teemakohtaiset koulutukset liittyen turvallisuuteen ja vastuullisuuteen, sekä viestintä ja hankehallinto.

Tulokset

Hanke toi uudenlaista osaamista ja tietotaitoa elinkeinoelämän käyttöön liiketoiminnan kehittämisessä: yritysten turvallisuusmuotoilun osaaminen kasvoi, ja saatiin tietotaitoa turvallisuusmuotoilun käyttömahdollisuuksista palveluyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Yritykset saivat päivittäiseen käyttöön uudenlaisia työkaluja, joiden avulla ne voivat tarkastella palvelujaan vastuullisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi hanke tuki yritysten verkostoitumista, toisilta oppimista sekä yritys-oppilaitosyhteistyötä.

Hankkeen toteutti Oulun ammattikorkeakoulu 1.3.2022 - 31.10.2023. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.