Tietoa opettajille

Katso myös "Askeleen päässä Amkista" -sivu

 

Haluaisitko olla kehittämässä opiskelijalähtöisempää oppimista? 

Haluatko, että opiskelijasi saisivat entistä paremmat mahdollisuudet menestyä opinnoissaan? 

 

Opetreffit ja Opotreffit

SILTA-hankkeen aikana on järjestetty useita Opetreffit ja Opotreffit -työpajoja. Työpajatyöskentelystä nousseita näkökulmia laajennettiin ja täydennettiin myös opettajille ja opinto-ohjaajille laadituilla kyselyillä (Lue artikkeli: Yhteistyöllä sujuvia väyliä toiselta asteelta korkeakouluun).

Opetreffeillä ja lukuisissa muissa tapaamisissa on lisätty myös oppilaitosten henkilöstön ymmärrystä, valmiuksia ja osaamista opintopolkujen rakentamisessa ja opiskelijoiden tukemisessa. Hankkeessa on myös kehitetty toimintatapoja tutustuttaa ammatillisen toisen asteen opiskelijat korkeakouluopintoihin. Näiden opetreffien ansiosta koostimme markkinointimateriaalin ja tuotimme SILTA-hankkeen sivuille "Askeleen päässä amkista" -osion.

Kiitos väylätyöryhmän kanssa tehdyn yhteistyön, saamme vierailla lukuvuoden 2022-2023 aikana OSAOn eri yksiköissä jalkauttamassa markkinointimateriaalia ja kertomassa työpajojen ja kyselyiden tuloksista.

  

Projektioppimisen pedagogiikan koulutus 

Suunnittelemme opettajien kanssa yhteistyössä projektioppimisen mallin laajentaen opiskelijoiden joustavia opintomahdollisuuksia. Koulutuksen aikana opettajat oppivat käytännössä, mitä opiskelijakeskeinen, projektityöhön perustuva oppiminen on ja millaisia tekemiseen perustuvia menetelmiä siinä voidaan käyttää. 

Tässä koulutuksessa ymmärrämme projektioppimisen (Project-based Learning, PjBL) olevan opiskelijalähtöinen lähestymistapa, jossa oppimistapahtuma toteutetaan projektityöskentelynä. Opettaja tarjoaa puitteet ja apunsa oppimistapahtumalle sekä toimii enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen ohjaajana, kuin tiedon jakajana. Oppiminen voi tapahtua esimerkiksi tuotanto-, tutkimus-, tai kehittämisprojektissa, jolla on tyypillisesti selkeät tavoitteet, aikataulut ja resurssit. Projektin aihe voi nousta arkipäivän ilmiöistä ja yhteiskunnan kysymyksistä. Koulutuksessa osallistujat oppivat käytännössä, mitä projektityöhön perustuva oppiminen on, ja mitä tekemiseen perustuvia menetelmiä siinä voidaan käyttää. Tavoitteena on kehittää omaa opetusta toiminnalliseksi ja opiskelijalähtöiseksi.  

Tarjoamme koulutusta projektioppimisen mallin ja menetelmien osalta kolme kertaa: syksyllä 2021, keväällä 2022 ja syksyllä 2022. Jokaiseen koulutukseen valitaan opettajia ammatilliselta toiselta asteelta ja korkeakoulusta. 

 

Koulutus keväällä 2022 Hae mukaan: https://link.webropolsurveys.com/S/C5635BB9785FF8A9

Kuva: Koulutuksen aikataulu keväällä 2022

 

 

Kuva: Koulutuksen aikataulu syksyllä 2021. Hankkeen aikana koulutus on tarkoitus toteuttaa kolme kertaa 6-7 kk:n jaksoissa yl olevan toteutusmallin mukaisesti. 

 

Mentorointiohjelma  

Tavoitteena on, että opiskelija löytää ohjatusti hänen opintoihinsa ja alaansa sopivan työelämämentorin harjoitellen samalla työnhakutaitoja. Järjestämme ”Löydä oikea mätsi -tilaisuuksia, joissa opiskelijat, mentoriksi lupautuneet ja opetushenkilöstö voivat tavata luodakseen mentorointisuhteen, vahvistaakseen verkostoja ja jakaakseen hyviä käytänteitä mentoroinnista. Hyödynnämme olemassa olevaa YES-kummitoimintaa. Lisäksi mentorin etsinnässä hyödynnämme paikallisia yrittäjäverkostoja, kuten Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry ja Business Network International (BNI) -toimintaa. 

 

 

 

Olemme julkaisseet Mentoroinnin työkirjan. Työkirja on tarkoitettu mentorointikeskustelujen tueksi sekä mentoreiden että aktoreiden käyttöön osana mentorointiohjelmia.

Voit ladata työkirjan täältä