Stipendit

Haluatko palkita opinnoissa menestyneen opiskelijan? Tai onko opiskelijamme tehnyt ansiokkaan opinnäyte- tai projektityön yrityksellesi? Voit palkita opiskelijan helposti stipendillä. Voit lahjoittaa stipendin joko Oulun ammattikorkeakoulun yhteiseen stipendirahastoon tai kohdistaa stipendin haluamallesi opiskelijalle. Tekniikan alalla on myös oma stipendeistä ja apurahoista vastaava säätiö.

Oamkin Stipendirahasto

Oamkilla on käytössä erillinen stipendirahasto. Ammattikorkeakoulun rehtori päättää jaettavien stipendien määrästä ja stipendien jakamisesta opettajakunnan esitysten perusteella. Esitykset tehdään opettajakuntien kokouksissa ennen valmistujaistilaisuuksia keväisin ja jouluisin.

Rahastoa kartutetaan sijoitusten korko- ja osinkotuotoilla, arvopapereiden myyntivoitoilla sekä lahjoituksilla ja muilla tuotoilla.

Lahjoitukset stipendirahastoon

Yritysten, organisaatioiden ja muiden lahjoituksissa tulee huomioida se, että Oamkilla on aina oikeus päättää itsenäisesti stipendien saajat. Tilanne, jossa lahjoittaja haluaa siirtää varoja rahastoon ja nimetä stipendin saajan, ei ole mahdollinen.

Oamkin stipendirahasto: FI57 5741 4020 0808 47

Lisätietoja


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:


Lahjoita stipendi ansioituneelle opiskelijalle 

Haluatko palkita opiskelijan, joka teki ansiokkaan opinnäytetyön tai jonka työharjoittelu sujui erinomaisesti? Voit kohdentaa stipendisi suoraan nimeämällesi opiskelijalle.

Pyydämme täyttämään alla olevan lomakkeen, jotta myös Oamk saa tiedon annetusta stipendistä. Suorien stipendien maksaminen tapahtuu yritykseltä opiskelijalle. Julkistamme kaikkien stipendien saajien nimen valmistujaisjuhlassamme. 

Stipendilahjoitus opiskelijalle

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa stipendilahjoituksesta ansioituneelle opiskelijalle.

Täytä ainakin tähdellä (*) merkityt kohdat.

 

Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiön stipendit ja apurahat

Tekniikan alan stipendeistä ja apurahoista vastaa Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö. 

Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö perustettiin 6.10.1994 päivätyllä säädekirjalla oppilaitoksen 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Säätiön peruspääoma kerättiin yhteisöjen ja yritysten oppilaitokselle osoittamista 100-vuotisjuhlalahjoituksista ja oppilaitoksen stipendirahastoista. Perustamisensa jälkeen säätiö on lähinnä elinkeinoelämältä saamiensa lahjoitusten turvin voinut kartuttaa pääomaansa ja jakaa vuosittain huomattavan määrän stipendejä ja apurahoja.

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti tukea ja edistää koulutusta ja siihen liittyvää kehitys- ja tutkimustoimintaa. Oulun teknillisen oppilaitoksen järjestämää tekniikan koulutusta jatketaan nykyään Oamkin Kotkantien kampuksella. Erityisesti säätiö pyrkii tukemaan elinkeinoelämän tarpeista tuotettavia opinnäytetöitä ja opiskelijoiden ulkomaan opintoja. Voidakseen toteuttaa tavoitteitaan säätiö ottaa vastaan lahjoituksia.

Lahjoitukset säätiölle

Toivomme, että voitte lahjoituksillanne tukea säätiön toimintaa. Kun haluatte tehdä lahjoituksen säätiölle, pyydämme teitä tarvittaessa ottamaan yhteyttä säätiön sihteeriin ja yhteyshenkilöön.

Säännöt

Säätiön säännöt
1 §
Säätiön nimi on Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää koulutusta ja siihen liittyvää toimintaa aiemman Oulun teknillisen oppilaitoksen tekniikan koulutusta jatkavassa koulutusyksikössä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi antaa stipendejä, opinto-, tutkimus-, ynnä muita avustuksia yksikön teknisen koulutuksen alalla opiskeleville ja työskenteleville, tukea taidetta ja muita sivistyspyrkimyksiä, opintoretkeilyjä ja opiskelijoiden harrastus- ja yhdistystoimintaa sekä urheilu- ja liikuntakasvatusta, kutsua vierailevia opettajia ja luennoitsijoita, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää tarkoituksensa mukaista opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkia ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muihinkin niihin verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

4 §
Säätiön peruspääomana on säädekirjassa mainittu 150 600 markkaa. Tiettyyn tarkoitukseen säätiölle lahjoitetut varat voidaan käsitellä erityisenä rahastona, mikäli lahjoittajan määräys on sopusoinnussa säätiön sääntöjen kanssa ja säätiön hallitus muodollisesti asettamillaan ehdoilla lahjoituksen vastaanottaessaan on tarkoituksen hyväksynyt. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja varat sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. Säätiö voi omistaa ja hankkia myös kiinteistöjä.

5 §
Säätiön asioita hoitaa ja sen päättämisvaltaa käyttää Oulun Tekuseura ry:n asettama säätiön hallitus. Hallitus muodostuu vähintään kuudesta ja enintään kymmenestä jäsenestä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä vähintään neljä on päätoimisesti Oulun teknillisen oppilaitoksen tekniikan koulutusta jatkavan koulutusyksikön opetustehtävissä toimivia viranhaltijoita. Oulun Tekuseura ry nimeää kalenterivuosittain säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Oulun teknillisen oppilaitoksen opettajakunnan valitsema säätiön hallitus jatkaa toimikautensa 1998 loppuun. Hallituksen jäsenistä puolet on kalenterivuosittain erovuorossa. Ensimmäisen Oulun Tekuseura ry:n valitseman hallituksen jäsenten eroamisjärjestys määrätään arvalla. Säätiön hallitus voi ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

6 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme päivää ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kuitenkin säätiön lopettamista, sääntöjen muutosta ja kiinteistön kiinnittämistä tai luovutusta koskevaan päätökseen vaaditaan, että sitä on kannattanut 2/3 hallituksen jäsenistä.

7 §
Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuussa, jolloin hallituksen tulee muun muassa
1. todeta hallituksen kokoonpano kuluvana kalenterivuotena
2. käsitellä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä.

8 §
Säätiön tilit tarkastaa Oulun Tekuseura ry:n kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema tilintarkastusyhteisö, joka on keskuskauppakamarin hyväksymä. Kalenterivuosittain päätettävät tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on esitettävä tilintarkastusyhteisön tilintarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §
Hallituksen jäsenet saavat toimestaan korvausta enintään samojen perusteiden mukaan kuin valtion asettamien komiteoiden jäsenet.

10 §
Säätiön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se säätiön toimihenkilö yksin, jolle hallitus säätiön nimenkirjoittamisoikeuden myöntää.

11 §
Säätiön hallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös edellisen kalenterivuoden tuloslaskelmasta ja taseista liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta asianomaiselle rekisteriviranomaiselle ja tiedoksi Oulun Tekuseura ry:lle.

12 §
Jos säätiön toiminta lakkaa, on sen varat käytettävä säätiön 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen viimeisen hallituksen lähemmin päättämällä tavalla. Lahjoittajien toivomukset on tällöin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Lomakkeet

Säätiön lomakkeet
Lomakkeet ovat saatavissa PDF-tiedostoina. Halutessasi voit tilata lomakkeita postin kautta säätiön yhteyshenkilöltä.

Lahjakirja
Lahjakirja

Lahjoittajat täyttävät lahjakirjan. Lahjakirjassa mainitaan lahjoituksen suuruus, ja siinä tulee olla lahjoittajan nimi ja allekirjoitus.

Apuraha-anomus
Apuraha-anomus

Kunniakirja
Kunniakirja

Apuraha-anomuksen voi tehdä Oamkin tekniikan alan opiskelija tai työntekijä. Apuraha voidaan myöntää opintoihin, tutkimukseen, tuotekehitystyöhön, ulkomaan opintoihin, opintomatkan tekemiseen, julkaisun tekemiseen tai muuhun perusteltuun tarkoitukseen.

Säätiö myöntää apurahan sääntöjensä 3 §:n mukaisesti:

"Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi antaa stipendejä, opinto-, tutkimus-, ynnä muita avustuksia yksikön teknisen koulutuksen alalla opiskeleville ja työskenteleville, tukea taidetta ja muita sivistyspyrkimyksiä, opintoretkeilyjä ja opiskelijoiden harrastus- ja yhdistystoimintaa sekä urheilu- ja liikuntakasvatusta, kutsua vierailevia opettajia ja luennoitsijoita, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää tarkoituksensa mukaista opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkia ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muihinkin niihin verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa."

Perustamisasiakirjat ja lahjoittajat

Säätiön perustamisasiakirjat ja lahjoittajat

Perustamisasiakirjat 1994
Osa asiakirjoista on saatavissa PDF-tiedostoina.

Oikeusministeriön päätös, perustamislupa ja sääntöjen vahvistaminen

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös, sääntömuutoksen vahvistaminen

Voimassa olevat säännöt (vahvistettu yllämainitussa päätöksessä, katso ensimmäinen kohta Säännöt)

100-vuotisjuhlarahasto, lahjoittajat

 • Nokia-yhtymä
 • Imatran Voima Oy
 • Nokia Cellular Systems Oy, Nokia Telecommunications / Siirtojärjestelmät, Nokia Telecommunications / Keskusjärjestelmät, Nokia Mobile Phones
 • Rautaruukki Oy
 • Opetushallitus
 • Oulun kaupunki
 • TOOL ry
 • Kemira Chemicals
 • TOOL ry Oulun alaosasto
 • Oulun insinöörit
 • Skanska Oy
 • ICL Data Oulun aluekeskus
 • CCC Data Oy
 • Oracle Finland Oy
 • Oulun Vesi ja Lämpö Oy
 • Outel Oy
 • Rakennusteollisuuden keskusliitto
 • EH-Systems Oy
 • Gyproc Oy
 • Viestimaa
 • Liitto Oy
 • ICL Data Oy
 • Kuusamon kunta
 • Onninen Oy
 • Suomen Matkatoimisto Oy
 • Cron-Tek Oy
 • Hewlett-Packard Oy
 • Insinööritoimisto Polartek Oy
 • Koskilinjat Oy
 • Oulun teknillisen oppilaitoksen oppilasasuntolan tuki ry
 • Oy Teboil AB
 • Suunnittelukolmio Oy
 • Oy Tamro Ab
 • Oulun Rakennus Oy
 • Pohjolan Voima Oy
 • Oulun Autokuljetus
 • Rakennus-Ekono Oy (nykyinen Jp-Talotekniikka Oy)
 • Robert Bosch Oy
 • Tekniikan Akateemiset ry
 • Veitsiluoto Oy
 • Sah-Ko Oy
 • Teollisuusneuvos P. K. Juntunen
 • Transpoint Oy
 • Oulun yliopistoseura
 • Insinööriliitto
 • Autorekisterikeskus
 • Tielaitos Oulun tiepiiri
 • Haukiputaan Sähköosuuskunta
 • Insinööritoimisto Suunnittelukortes AEK Oy
 • Neste Yrityspalvelu Oy
 • Noptel Oy
 • Oy Amri Ab Lapin Kulta
 • Oy Sisu-Auto Ab
 • Telecom Finland Oy

Hallitus ja yhteystiedot

Säätiön hallitus ja yhteystiedot
Osoite
Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö
Yliopistonkatu 9
90570 OULU

Hallitus

Puheenjohtaja
Lehtori Jussi Puumalainen

Jäsenet

Laboratorioinsinööri Janne Ilomäki
Tutkintovastaava Susanna Kujanpää
Tutkintovastaava Vesa Moilanen
Operatiivinen johtaja Jouni Rajavaara
SW Department Manager Asko Ruotsalainen
Lehtori Anu Montin 
Lehtori Mikko Niskala
Sakari Kauppinen
Lehtori Jari Viitala

Muut

Säätiön sihteeri ja yhteyshenkilö Aulikki Suokas.

Lisätietoja

Aulikki Suokas, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 040 556 9491