Talotekniikka, YAMK

Opiskele talotekniikan huippuosaajaksi! Pätevistä alan osaajista (insinööri ylempi amk) on huomattava pula Pohjois-Suomessa. LVI-tekniikan asiantuntijoilta vaaditaan työelämässä uudenlaista erityisosaamista. Talotekniikan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa pääset perehtymään muun muassa ilmanvaihdon suunnitteluun poikkeuksellisen vaativissa kohteissa. Koulutuksen aikana saat myös ajankohtaista tietoa uusista kylmäaineista, joiden vaikutukset ilmakehään ja ympäristöön ovat vähäiset.

Valmiuksia vaativiin tehtäviin

Koulutuksen tavoitteena on laajentaa LVI-tekniikkaan kouluttautuneiden AMK-insinöörien tietoja ja taitoja. Koulutuksessa opiskellaan uusimpia kylmätekniikan tietoja, vaativien kohteiden LVI-suunnittelua sekä rakennusfysiikkaa ja kosteuden hallintaa.

Talotekniikan insinööri (YAMK) -tutkinnon suoritettuasi hallitset kompressorikylmäprosessin sekä osaat huomioida mitoituksen vaikutuksen energiankulutukseen. Hallitset myös korkeiden rakennusten rakenneratkaisut, talotekniikan, hormivaikutuksen sekä kosteuden hallinnan.

Suoritettuasi tutkinnon voit hakea poikkeuksellisen vaativa -luokan suunnittelupätevyyden ilmanvaihtosuunnitteluun sekä kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitteluun, jos sinulla on vähintään 45 opintopistettä LVI-alan opintoja ja ympäristöministeriön asettamat suositukset täyttyvät. Poikkeuksellisen vaativaa suunnitteluosaamista tarvitaan esimerkiksi yli 16-kerroksisissa asuinrakennuksissa ja hoitolaitosten erityisosastojen ilmanvaihdon suunnittelussa. Pohjois-Suomen alueella on menossa useita haastavia rakennushankkeita ja alueen yrityksillä on puute osaavasta työvoimasta alueella.

Ylempi korkeakoulututkinto (insinööri YAMK) parantaa valmiuksiasi työskennellä alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. YAMK antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • LVI-tekniikan suunnitteluopinnot 15 op
  • Pienen GWP-luvun kylmäaineet ja prosessit 5 op
  • Ilmanvaihdon suunnittelu poikkeuksellisen vaativiin kohteisiin 5 op
  • Rakennusfysiikka 5 op
 • Monialaiset ja valinnaiset opinnot (15 op): 
  • Strateginen henkilöstöjohtaminen 5op
  • Palvelumuotoilu 5 op
  • Tilastomenetelmien soveltaminen 5 op
  • Yhteiskehittämisen menetelmät 5op
  • Projektin johtaminen 5 op
  • Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op
  • Hankintaosaaminen 5op
  • Yrittäjyys 5 op
  • Digitaalien markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5 op
  • Laadullisten menetelmien soveltaminen 5 op

Valinnaisia opintoja on mahdollista valita myös muista korkeakouluista.

 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele talotekniikan YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut sekä tekniikan että muiden alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa talotekniikan asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esihenkilönä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Osaamisteemojen sisällä käsitellään kansainvälisyyteen liittyviä aihealueita, kuten kansainvälistä viestintää ja henkilöstöjohtamista sekä kansainvälistyvän yrityksen markkinointia.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja Ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista opinnoista.

Opiskelijatarinoita