Johtaminen ja työhyvinvointi, YAMK

Opiskele tulevaisuuden johtajaksi ja työhyvinvoinnin kehittäjäksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi johtamis- ja esihenkilötehtäviin ja johtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijaksi. Tradenomi (ylempi AMK) voi työskennellä erilaisissa johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina. 

  Katso johtamisen ja työhyvinvoinnin yhteishakuinfo (YouTube)

Johtamisen ja työhyvinvoinnin huippuosaajaksi 

Työelämässä tarvitaan uudenlaisia työhyvinvoinnin osaajia ja valmentavia johtajia. Teknologian kehittyminen, muuttuvat tilanteet ja toimintaympäristöt haastavat yritysten muutoskyvykkyyttä ja kilpailukykyä. Työpahoinvoinnin haasteet kuormittavat EU:n ja Suomen taloutta miljardein euroin vuosittain. Johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK-tutkinto-ohjelma vastaa näihin haasteisiin. YAMK-tutkinto auttaa sinua kehittämään johtamisosaamistasi ja sen eri osa-alueita sekä tarjoaa myös vertaistukea ja verkostoja. 
 
Moderni johtamisosaaminen koostuu tiedon ja prosessien, yhteisöjen ja kulttuurien johtamisesta sekä myös vahvasta valmentavasta työotteesta. Työelämältä odotetaan merkityksellisyyttä, inhimillisyyttä ja tehokasta, osallistavaa johtamista. Toimiva työn organisointi ja työyhteisö sekä osaavat, hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen paras kilpailuetu. Tule mukaan ohjelmaan vahvistamaan johtamisen ja työhyvinvoinnin osaamistasi ja kehittämään sitä innostavissa tiimeissä. 
 
Työelämälähtöinen koulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden syventää johtamisen, esihenkilötyön ja työhyvinvoinnin osaamistasi. Osaat hyödyntää tiedolla johtamista sekä valmentavaa työotetta ja johtaa työyhteisöjä kohti hyvinvointia ja tuloksellisuutta. Osaat myös kehittää työyhteisön vuorovaikutusta ja toimia tiimeissä. Kasvat esihenkilönä, johtajana ja asiantuntijana. 
 
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.  
 
Master-koulutuksemme rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa syvennytään neljään osaamisteemaan:   

 • tiedon ja prosessien johtaminen 
 • yhteisöjen ja työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen  
 • valmentava työote ja johtajuuden kasvu 
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen 

Voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Minkälaista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa?   

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen, digitaalisen markkinoinnin sekä yrittäjyyden opintojaksot.  

Tutkintoon sisältyvät opinnot (90 op):   

 •  Johtamisen ja työhyvinvoinnin opinnot, 30 op 
  •  Työhyvinvoinnin mestarikurssi, 5 op 
  • Coaching ja tiimien valmentaminen, 5 op 
  • Psykologisen turvallisuuden johtaminen ja sovitteleva työote, 5 op 
  • Johtamisen ja työyhteisöjen ajankohtaiset teemat, 5 op 
  • Organisaatiokulttuuri ja muutoksessa johtaminen, 5 op 
  • Tiedolla johtaminen, 5 op 
 • Koulutusalakohtaiset opinnot, 20 op  
  • Liiketoiminnan kehittämismenetelmät ja tutkimusviestintä, 5 op 
  • Brändin johtaminen, 5 op 
  • Strategia käytännössä, 5 op 
  • Yhteisö- ja johtamisviestintä, 5op
 • Vapaasti valittavat opinnot, 10 op
 • Opinnäytetyö, 30 op 

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa  

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Kontaktiopetusta järjestetään perjantaisin klo 8–16 noin kerran kuukaudessa ja siihen voi osallistua etänä.  Koulutuksen alussa (tammikuu 2024) ja aikana järjestetään muutamia lähipäiviä, joihin opiskelijan edellytetään osallistuvan. Päivät ilmoitetaan hyvissä ajoin etukäteen. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.  Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista ja itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja tiimityöskentelyyn. 

YAMK-opinnoissa verkostoidut sekä liiketalouden että muiden alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Tiimityöskentely tukee johtajuuden kasvua.  

Opinnäytetyö 

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi tai valitsemassasi kohdeyrityksessä. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tutkimustehtävän rajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä tutkimuskirjoittamisen että tutkimuksen esittämisen ja julkaisun taitoja. 

Työllistyminen valmistumisen jälkeen    

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa johtamisen, työhyvinvoinnin ja esihenkilötyön asiantuntijatehtävissä sekä johtajana ja esihenkilönä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa.  

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi: 

 • henkilöstöpäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • lähiesihenkilö
 • tiimipäällikkö
 • projektipäällikkö tai -koordinaattori
 • työhyvinvointivastaava
 • henkilöstösuunnittelija
 • HR-asiantuntija.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.   

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Voit hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.  

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet    

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.     

Avoin ammattikorkeakoulu 

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Lue koulutuksesta lisää