Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut, YAMK

Opiskele hyvinvointia edistävien digipalveluiden huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Koulutuksessa perehdyt digitaalisiin keinoihin ja toimintamalleihin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen edistämiseksi. Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation keinoin sekä jalkauttaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön.

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden huippuosaajaksi

Digiajan sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisasiantuntijoita tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä. Sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat digitalisaation ja terveysteknologian kehittyessä. Digitalisaatio edellyttää sotealan ammattilaisilta uusia käytännön taitoja ja osaamista, kuten uusien informaatioteknologian alan sovellusten ja ratkaisuiden käyttöönottoa sekä digitalisaation jalkauttamista organisaatioihin. Teknisten näkökulmien lisäksi myös eettiset kysymykset, tietoturvanäkökulmat sekä henkilöstön koulutus ja digitalisaatiomuutokseen liittyvät johtamisen haasteet pitää huomioida.

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida sosiaali- ja terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa parhaista ratkaisuista toiminnan kehittämisen perustaksi sekä jalkauttaa tarvittavia digitaalisia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalalle. Koulutuksen jälkeen osaat myös seurata, ylläpitää ja ohjata ratkaisujen toimivuutta organisaatiossa.

Koulutuksessa perehdyt digitaalisiin keinoihin ja toimintamalleihin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen ja toteuttamisen edistämiseksi. Valmistuttuasi osaat uudistaa sosiaali- ja terveysalan toimintamalleja digitalisaation keinoin sekä jalkauttaa digitaalisia ratkaisuja käytäntöön.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.  Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Koulutus rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa syvennytään neljään osaamisteemaan:  

 • sosiaali- ja terveysalan digitaalisten ratkaisujen ominaispiirteisiin liittyvä asiantuntijaosaaminen
 • digitalisaation johtamisosaaminen  
 • liiketoimintaosaamisen 
 • tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.  

Voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Minkälaista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa?   

Tutkintoon sisältyvät opinnot

Tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä, ja ne jakautuvat seuraavasti:

Sotealan digitaalisten ratkaisujen asiantuntijaosaamisen opinnot (25 op)

 • Asiantuntijana kehittyminen
 • Johdatus hyvinvoinnin digitalisaatioon
 • Digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
 • Digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden käyttöönotto sosiaali- ja terveysalalla
 • Digitaalisten ratkaisujen vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

Johtamisosaamisen opintoja (5 op)

 • Uudistava johtaminen

Monialaiset ja koulutusalakohtaiset vaihtoehtoiset opintojen osaamisteemat (15 op)

 • Opiskelija valitsee johtamisosaamisesta, tutkimus- ja kehittämisosaamista ja/tai liiketoimintaosaamisesta

Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (10 op)

 • Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät

Vapaasti valittavia opintoja (5 op)

Opinnäytetyö (30 op)

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa 

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäivä on kerran kuukaudessa ja siihen voit osallistua myös verkon välityksellä.  Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.   Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.      

YAMK-opinnoissa verkostoidut kaikkien alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Opinnäytetyö eli Master-työ    

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen, digitaalisten ratkaisujen ja/tai palvelujen kehittämiseen liittyvä, työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master- työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa.  Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.  

Työllistyminen valmistumisen jälkeen   

Valmistuttuasi voit toimia sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluiden kehittämis- ja koulutustehtävissä. Tehtäviisi voi kuulua sosiaali- ja terveydenhuollon tietosisältöjen määritys- ja mallinnustöitä yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa. Voit toimia myös asiantuntijana tietojohtamisen pilotti- ja käyttöönottoprojekteissa.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:    

 • IT-sote-asiantuntija   
 • sote-tietojärjestelmäasiantuntija 
 • sovelluskoordinaattori
 • erityisasiantuntija
 • tuotevastaava
 • asiantuntijasairaanhoitaja
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • projektisuunnittelija  
 • terveysalan asiantuntija

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet   

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.    

Avoin ammattikorkeakoulu   

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.   

Lue koulutuksesta lisää