Data Analytics and Project Management, YAMK

Tervetuloa opiskelemaan data-analytiikkaa ja tiedolla johtamista Oulun ammattikorkeakouluun! Yritysten ja organisaatioiden asiakkailtaan keräämän datan merkitys on kasvanut tuotteiden ja palveluiden elinkaaren aikana sekä yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Iso osa tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen liittyvistä päätöksistä perustuu suoraan dataan ja sen analysoinnista saatavaan asiakasymmärrykseen. Valmistuttuasi työskentelet mielenkiintoisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi digitaalisten tuotteiden tai palveluiden parissa. Englanninkielisten opintojen aikana syvennät ICT-alan osaamistasi datan ja data-analytiikan osalta sekä kehität ICT-projekteissa ja liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavaa asiantuntijuuttasi.

Data-analytiikan merkitys kasvaa

Digitalisaation myötä suurin osa kuluttajille ja yrityksille tarjottavista palveluista on siirtynyt nettiin ja niitä käytetään joko tietokoneilla tai mobiililaitteilla. Tämä tarjoaa yrityksille suuren määrän käyttäjälähtöistä dataa, jota he voivat hyödyntää sekä palvelun kehittämisessä että oman toimintansa tehostamisessa.

Datan ja siihen perustuvan ymmärryksen merkitys korostuu tänä päivänä liiketoiminnan kehittämisessä ja päätöksen teossa. Data-analytiikka tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tutkia suuria data määriä ja löytää sieltä korrelaatioita ja vastauksia päätöksen tekoa tukeviin kysymyksiin kuten, mitä on tapahtunut, miksi niin on tapahtunut, mitä tulevaisuudessa voi tapahtua ja mitä toimenpiteitä yritys voi tehdä ratkaistakseen mahdollisia ongelmia. Jos datan määrä on tarpeeksi suuri ja data itsessään on oikeaa ja virheetöntä, voi yritys olla luottavainen siihen, että päätöksen teko ei perustu yksittäisten henkilöiden ennakkoasenteisiin tai mahdollisiin harhakuviin vaan oikeaan ja relevanttiin tietoon. Tämän tyylinen päätöksen teko on selkeä kilpailuetu markkinoilla nyt ja tulevaisuudessa.  

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Englanninkielinen koulutus on verkko-opiskelua ja onnistuu joustavasti työn ohessa 1–2 vuodessa. Opinnot suoritetaan pitkälti vapaasti ajoitettavina online-kursseina ja oppimistehtävinä. Opintoihin kuuluu hands on -henkinen opintojakso, jossa pääset kehittämään oma asiantuntemustasi alueen yritystoimintaa palvelevassa case tutkimuksessa. Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö käynnistetään heti opiskelun alussa ja opintoja voidaan suunnata sen tarpeisiin.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon (60–90 op) sisältyvät opinnot ovat:

Tutkinnon laajuus on 60 (tekniikan ala) tai 90 (liiketalous) opintopistettä, ja se muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Ammatilliset syventävät opinnot 20 tai 45 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 tai 15 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Katso tutkinto-ohjelman tarkempi sisältö opinto-oppaasta. Tieteenalan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle maisterin tutkinnon vaatimat valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön. Ammatilliset syventävät opinnot keskittyvät data analyysin työkaluihin ja menetelmiin ja niiden soveltamiseen yritysten päätöksen teossa. Tutkinto-ohjelman ytimisenä on käytännönläheinen lähestymistapa, joka korostuu etenkin syventävissä opinnoissa ja opinnäytetyössä. Opinnäytetyössä keskitytään yritysten tarpeista lähtevään soveltavaan tutkimukseen.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa- Opinnäytetyö tehdään yrityslähtöisesti niin, että opiskelija itse hankkii aiheen tai voi yhdistää kehittämistehtävän omaan työhönsä. Näin opiskelija vastaa aitoon tarpeeseen perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta ja toteutuksesta ja kehittyy myös itsenäisenä innovoijana. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Valmistuttuasi voit toimia asiantuntijana tuotekehityksessä, projekteissa ja tuotannossa. Voit työskennellä esimerkiksi

  • Tuotekehitys- tai tuotantopäällikkönä
  • Vaativien ICT- kehittämisprojektien ja hankkeiden vetäjänä
  • ICT-alan liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä
  • Oman alansa vaativissa asiantuntijatehtävissä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta. 

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat Oamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja yliopiston tiedekunnat. Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

 Voit suorittaa koulutuksen osia myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Oamkin opiskelijana voit hyödyntää ilmaiseksi Avoimen amkin ja CampusOnline-verkkokurssien tarjontaa. Lisätietoja Avoimen  amkin opinnoista.

Lue koulutuksesta lisää