Clinical Optometry, YAMK

Koulutus tarjoaa korkeatasoista silmälääketieteen ja biolääketieteen opetusta, joka antaa sinulle valmiudet toimia monipuolisesti optometriaan ja silmäterveyteen liittyvissä vaativissa tehtävissä. Lisäksi saat valmiudet tunnistaa systeemisten sairauksien silmävaikutuksia, joita voidaan käyttää tietona potilaiden yleisterveyden hoitamisessa tai jotka voivat johtaa tunnistamattomien yleissairauksien aikaisempaan havaitsemiseen. Opetuskieli on englanti.

Koulutus ei ole mukana yhteishaussa vuonna 2023.

Alan asiantuntijaosaamiseen liittyviä keskeisiä sisältöalueita ovat:

 • potilaan silmäterveyden ja siihen liittyvän yleisterveyden kokonaisvaltainen tutkiminen, arviointi sekä oireiden mukainen hoito
 • toimiminen osana moniosaavassa terveydenhuollon organisaatiossa
 • lääketieteelliseen näyttöön perustuvan tutkimustyön tekeminen ja sen käyttäminen omassa kliinisessä työssä sekä terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä.

Opintojaksot rakentuvat joustavasti modulipohjaisista biolääketieteiden, silmälääketieteiden ja tutkimustyön opinnoista. Teoriamoduleita on yhteensä kuusi. Niiden lähiopetus kestää kerrallaan kaksi päivää, jotka koostuvat luennoista ja workshopeista. Tämän jälkeen opiskelijat siirtyvät etäopiskelujaksolle, minkä aikana opiskelija opiskelee itsenäisesti. Opintojaksojen jälkeen opiskelijat suorittavat heidän tutkimusprojektinsa mentorin ohjauksessa.

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat

 • Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät (10 op)
 • Kliininen biolääketiede (10 op)
 • Silmälääketiede (10 op)
 • Neurologia ja neuro-optometria (10 op)
 • Farmakologia (10 op)
 • Valinnainen moduli (10 op)
  • Binokulaarinen näkeminen
  • Pediatrinen optometria
  • Erikoispiilolasit
  • Heikkonäköisyys
  • Silmäkirurgia
  • Diagnostinen farmakologia
  • Kliininen biolääketieteellinen tutkimus
  • Primäärisen näönhuollon erikoistumiskurssi
 • Opinnäytetyö (30 op)

Opetuskieli on englanti. 

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Valmistuttuasi voit toimia itsenäisen vastaanoton toteuttajana, opettajana* tai tutkijana erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisisssä silmäterveydenhuollon yksiköissä osana moniammatillista organisaatiota. 

Tehtävänimikkeesi voi olla esimerkiksi:

 • kliinisistä silmäterveydenhuollon palveluista vastaava optometristi (esim. yksityisessä silmäterveydenhuollon yksikössä)
 • kliininen sairaalaoptometristi (esim yksityisen tai kunnallisen silmäsairaalan yksikössä)
 • kliinisen optometrian opettaja* ja luennoitsija (opetuslaitokset)
 • kliininen tutkija (kliinistieteellisessä tutkimusyksikössä).

Opettajalta edellytetään usein pedagogista lisäkoulutusta. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Opiskelijatarinoita

 • Kliinisen optometrian opinnoilla tehdään tulevaisuutta

  Kliinisen optometrian opinnoilla tehdään tulevaisuutta Kliinistä optometriaa Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan Arto Hartikaisen mukaan koulutus vaatii jaksamista ja opiskeluintoa, mutta avaa varmasti ovet monipuoliselle työuralle...

 • Kliinisen optometrian Master-tutkinto alkaa Oamkissa

  Kliinisen optometrian Master-tutkinto alkaa Oamkissa Olemme muokanneet juttua 14.1.2020. Jutusta on myös poistettu virheellinen lause, jonka mukaan tutkinnon suorittaneella on valmiudet diagnosoida ja hoitaa silmäsairauksia. Uusi kliinisen...

Koulutuksen englanninkielinen sivu