Älykäs automaatio ja robotiikka, YAMK

Opiskele robotiikan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa. Älykkään automaation ja robotiikan ylempi ammattikorkeakoulututkintomme on suunniteltu insinööreille, jotka työskentelevät alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa. Käytännönläheisessä koulutuksessa kehität asiantuntijuuttasi, strategista ajatteluasi, henkilöstöjohtamisen osaamistasi sekä kasvat esihenkilönä ja asiantuntijana. Älykkään automaation ja robotiikan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta (insinööri ylempi AMK) saat tietotaitoa yritystoiminnan kehittämiseen robotiikan avulla. Opiskelet insinöörin ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti pääosin verkossa.

  Katso tekniikan alojen yhteishakuinfo (YouTube)

Automaation ja robotiikan asiantuntijaksi 

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Liike- ja työelämää haastavat esimerkiksi digitaalisuus, palvelusektorin muutokset ja kansainvälinen kilpailu. Käytännönläheisestä älykkään automaation ja robotiikan tutkinto-ohjelmasta saat osaamista tarjota ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin.

Ammatillisen erikoistumisen opintojen tavoitteena on kehittää automaatio- ja robotiikkaosaamistasi ja parantaa valmiuksiasi toimia kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnot antavat edellytyksiä yrityksen toiminnan kehittämiseen. Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa, joka korostuu etenkin ammatillisen erikoistumisen opintojen toteutuksessa. Opintojen sisällöissä korostuvat automaation ohjausjärjestelmät, teollisuusrobotiikka sekä koneälyn ja teollisen IoT:n hyödyntäminen teollisuusprosessien automaatiossa.

Opintojen valinnaisista kursseista voit valita itsellesi sopivimman opintokokonaisuuden. Opinnot ovat suunniteltu suurimmaksi osaksi suoritettavaksi joustavasti paikan ja ajan suhteen. Opinnäytetyössä keskitytään soveltavaan tutkimukseen. Tutkimuksessa hyödynnetään kontekstilähtöistä tiedonkeruuta ja analyysia: projektin toteutusympäristöstä kerätään tietoa ja sitä analysoidaan yhdessä työelämätoimijan kanssa ja toimialan yleisten tarpeiden näkökulmasta.

Älykkään automaation ja robotiikan ylempi ammattikorkeakoulututkintomme (insinööri YAMK) rakentuu osaamisperustaisuudelle. Rakennat itsellesi osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.  Jos sinulla on jo aiemmin hankittua osaamista robotiikasta, tunnistamme ja tunnustamme sen. Valitsemme koulutuksen opiskelijoiksi oman alansa tuntevia ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa robotiikan investointisuunnitelma.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Opiskelet osan opinnoistasi yhdessä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa ja pääset verkostoitumaan myös muiden alojen asiantuntijoiden kanssa. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Voit valita opintoja myös muista konetekniikan ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista, kuten Lean-johtamisesta sekä hitsaus- sekä autoaloilta.

Katso, miten robotiikkaa hyödynnetään Posion keramiikkatehtaalla

Älykkään automaation ja robotiikan tutkinto-ohjelmaan (60 op) sisältyvät opinnot

 • Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15 op
  • Automaatiojärjestelmä (5 op): automaatiojärjestelmät, anturiteknologiat sekä logiikka- ja sovellusohjelmointi 
  • Teollisuusrobotiikka (5 op),  yhteistyössä VAMK:n kanssa: teollisuusrobotiikan perusteet, robottijärjestelmän toiminta ja liikeohjauksen periaate sekä ohjelmointi ja ohjelmoinnin hyvät käytännöt  
  • Oppiva automaatio (5 op): konenäköjärjestelmät, teollinen Internet ja pilvilaskenta sekä koneoppiminen ja koneäly
 • Monialaiset ja valinnaiset opinnot (15 op) 
  • Strateginen henkilöstöjohtaminen (5 op)
  • Palvelumuotoilu (5 op)
  • Tilastomenetelmien soveltaminen (5 op)
  • Yhteiskehittämisen menetelmät (5 op)
  • Projektin johtaminen (5 op)
  • Myynti- ja asiakasosaaminen (5 op)
  • Hankintaosaaminen (5 op)
  • Yrittäjyys (5 op)
  • Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen (5 op)
  • Laadullisten menetelmien soveltaminen (5 op)

Valinnaisia opintoja on mahdollista valita myös muista korkeakouluista.

 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele älykkään automaation ja robotiikan YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on 1–2 kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä.  Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.  Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista,  aktiivista itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.

Opinnäytetyö eli Master-työ   

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa. Opinnäytetyön voi tehdä yksin, parityönä tai muutaman opiskelijan ryhmänä. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja. 

Mitä älykkään automaation ja robotiikan asiantuntija tekee?

Valmistuttuasi insinööriksi (YAMK) osaat

 • tunnistaa innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia eri toimialoilla robotiikkaa hyödyntäen
 • suunnitella, testata ja toteuttaa joustavan automaation kehittämisprojekteja
 • toimia aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
 • koota ammatillisia verkostoja.

Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi

 • tuotantopäällikkö
 • tuotantojohtaja
 • projektipäällikkö
 • kehityspäällikkö.

Koulutuksen jälkeen osaat suunnitella työyhteisön viestintää. Kehität liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti ottaen huomioon lainsäädännön vaatimukset. Älykkään automaation ja robotiikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta alan vaativasta kehitysprojektista.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta. 

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä, hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua Oamkin kansainväliseen hankkeeseen.  

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet   

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7).  Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja Ammatillisessa opettajankoulutuksessa.    

Avoin ammattikorkeakoulu   

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.  

Lue koulutuksesta lisää

 • Uudet YAMK-tutkinnot väylänä teknologiateollisuuden huipulle

  Uudet YAMK-tutkinnot väylänä teknologiateollisuuden huipulle Tekniikan, informaatioteknologian sekä liiketalouden ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista on tämän syksyn yhteishaussa haettavissa yhteensä kahdeksan tutkintoa-ohjelmaa. Ensimmäistä...

 • Robotiikan YAMK-tutkinto mahdollistaa työn tuotannon etulinjassa

  Robotiikan YAMK-tutkinto mahdollistaa työn tuotannon etulinjassa Robotiikan asiantuntijoiden kasvava kysyntä tuo Oamkiin uuden robotiikan YAMK-tutkinnon. Tutkinto sopii erityisesti teollisesta tuotannosta vastaaville, yrittäjille sekä robotiikasta...

 • Robotiikan opintoihin kasvattamaan asiantuntijuutta

  Robotiikan opintoihin kasvattamaan asiantuntijuutta Robotiikkaa Oulun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Jaana Kokko on nauttinut erityisesti opintojen joustavuudesta. Jaana suosittelee opintoja lämpimästi kaikille vähänkään robotiikasta...

 • Itsensä kehittämistä opiskelemalla

  Itsensä kehittämistä opiskelemalla  Heikki Kaisto on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta aikanaan automaatiotekniikan insinööriksi. Alalla useamman vuoden työskenneltyään hän kuitenkin huomasi, että maailma ympärillä kehittyi, vaikka hänen työnkuvansa pysyi...

Lue lisää robotiikasta

Älykkäästä automaatiosta osaamisesi keihäänkärki

Robotiikalla joustavaa automaatiota Oulun talousalueelle

Robotti ratkomassa koneistajapulaa