Siirto-opiskelijavalinta

Siirto-opiskelija on sellainen henkilö, joka hakee

 • siirtoa korkeakoulusta toiseen korkeakouluun
 • siirtoa korkeakoulun sisällä alalta toiselle
 • siirtoa korkeakoulun sisällä saman alan koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa (L 325/2015 § 32).

Mitä tarkoitetaan alalla?

Siirto-opiskelijavalinnassa käytetään ammattikorkeakouluasetuksessa 1129/2014 olevaa tutkintojen mukaista alaluokitusta:

Ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

 • kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistosta ammattikorkeakouluun siirtoa hakevien osalta noudatetaan lähinnä vastaavaa olevaa alaa, mikäli sellainen on.

Valintaperusteet

Siirto-opiskelijavalinnan valintaperusteet ovat seuraavat

 1. Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin sekä kaikkiin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin haettaessa edellytetään voimassa olevaa opiskeluoikeutta saman alan tutkinto-ohjelmassa.
 2. Ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin haettaessa hakijan tulee täyttää haettavan koulutuksen viimeisimmän valintaperustepäätöksen mukainen pohjakoulutusvaatimus.
 3. Hakijan aiemmat opinnot, ammattikorkeakoulun opetustarjonta ja voimassa oleva opetussuunnitelma mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa.
 4. Hakija on ollut läsnäolevana tutkinto-opiskelijana korkeakoulussa vähintään yhden lukuvuoden. Tästä voidaan poiketa, mikäli hakija on ollut läsnäolevana tutkinto-opiskelijana korkeakoulussa vähintään yhden lukukauden ja hänellä on lisäksi suoritettuja opintoja avoimesta korkeakoulusta siten että opinnot yhteensä vastaavat yhden lukuvuoden opintoja.
 5. Hakija on edistynyt opinnoissaan vähintään keskimäärin 55 opintopistettä lukuvuodessa. 
 6. Hakija suorittaa hyväksytysti mahdollisen valinta-/soveltuvuuskokeen, mikäli hän ei ole sitä aiemmin suorittanut.
 7. Hakija osoittaa riittävän kielitaidon (vähintään eurooppalaisen viitekehyksen taso B1-B2), mikäli lähtökorkeakoulun tutkinto-ohjelman opetuskieli on eri kuin siirtohaun tutkinto-ohjelman opetuskieli.
 8. Osaamisalan resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen.
 9. Harkinnan mukaan voidaan huomioida alle 55 opintopistettä lukuvuodessa opinnoissaan edistyneet, mikäli osaamisalan resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen.
 10. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot: Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L 932/2014 § 26, L 537/2017 § 26 ja A 1129/2014 § 11.)
 11. Hakijan on täytettävä kaikki em. kriteerit ja toimitettava niihin liittyvät dokumentit määräaikaan mennessä.

Hakeminen

Siirto-opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin on 1.–15.5. (tai sitä seuraavina arkipäivinä) ja keväällä aloitettaviin opintoihin 1.–15.11. (tai sitä seuraavina arkipäivinä). Siirtoa haetaan Opintopolku-palvelussa hakuaikana olevalla sähköisellä lomakkeella. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 15.00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu Opintopolkuun. 

 Hakemukseen  liitetään

 1. korkeakoulun allekirjoittamat ja ajantasaiset suomen- ja englanninkieliset opintosuoritusrekisteriotteet 
 2. erilliset opettajan tms. allekirjoittamat todistukset niistä opintosuorituksista, joita ei ole kirjattu opintosuoritusrekisteriin
 3. opiskelutodistus, josta käy ilmi läsnä- ja poissaololukukausien määrä
 4. mahdolliset muut hakukohdekohtaisesti tarvittavat liitteet.

Mikäli siirtohaun perusteena olevat opinnot on suoritettu Oulun ammattikorkeakoulussa, liitteitä 1 ja 3 ei tarvitse liittää hakemukselle.

Hakija voi halutessaan täydentää hakemustaan hakuajan päättymiseen saakka. Opiskelijavalinta suoritetaan niiden dokumenttien perusteella, jotka hakuajan päättyessä ovat käytettävissä.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin siirtoa hakevan tulee antaa hakuvaiheessa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Mahdollinen terveydentilaa tai opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva selvitys on toimitettava viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Syksyn 2023 hakuaika (tammikuussa 2024 alkava koulutus) on 1.–15.11.2023 


Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana. 

Haussa mukana olevat koulutukset:

Informaatioteknologia 
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka 
Bachelor of Engineering, Information Technology 
Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely 

Kulttuuri
Musiikkipedagogi (AMK): Valintakoe sisältää etähaastattelun 20.11. sekä vapaasti valitun 10 minuutin mittaisen soitto- tai laulunäytteen videotallenteena. Videotallenne (linkki) tulee toimittaa 15.11. klo 15.00 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Lue tarkemmat ohjeet valintakokeesta. 

Liiketalous 
Bachelor of Business Administration, International Business
Tradenomi (AMK) liiketalous 
Tradenomi (ylempi AMK) liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi (ylempi AMK) taloushallinnon kehittäminen  

Luonnonvara-ala 
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot 
Agrologi (ylempi AMK) maaseudun kehittäminen 

Sosiaali- ja terveysala 
Sairaanhoitaja (AMK), Oulu
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen 
Terveydenhoitaja (AMK)

Tekniikka
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) konetekniikka
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka
Insinööri (AMK) talotekniikka 
Rakennusarkkitehti (AMK): Rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe tulee olla hyväksytysti suoritettu 
Rakennusmestari (AMK) 
Insinööri (ylempi AMK) Lean johtaminen
 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymiskirjeessä mainittuun päivämäärään mennessä tai hakija menettää opiskelupaikkansa. 

Oikaisuvaatimukset

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi. (L 257/2015 § 57.) 

Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan ammattikorkeakoulun rehtorille ja on hakijan allekirjoittama, tulee toimittaa hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405, 90101 OULU. 

Opiskeluoikeusaika

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.

Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Tutkinto-ohjelman tai toimipisteen vaihtaminen Oamkin sisällä ilman tutkintonimikkeen vaihtumista

Mikäli Oamkin sisällä siirtoa hakevan tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike ei vaihdu, kyseessä on siirto-opiskelijan sijaan tutkinto-ohjelman/toimipisteen vaihtaja. Tutkinto-ohjelman/toimipisteen vaihtajiin sovelletaan siirto-opiskelijavalinnan mukaista haku- ja valintamenettelyä.

Lukuvuosimaksu

Oamk perii lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Oamkilla on apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

Lisätietoa lukuvuosimaksusta ja apurahasta englanninkielisellä sivulla