Sosionomi (AMK)

Sosionomi on sosiaalihuollon ammattihenkilö ja vuorovaikutustyön ammattilainen, joka tekee merkityksellistä työtä ihmisten kanssa. Sosionomi on kiinnostunut ihmisten tukemisesta, kasvatuksesta, ohjaamisesta ja auttamisesta. Tervetuloa opiskelemaan sosionomiksi Oulun ammattikorkeakouluun!

  Katso opiskeluinfo, jossa on mukana sosionomiopiskelija (Instagram)

Sosionomikoulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Koulutuksen tavoitteena on, että kehityt asiantuntevaksi ihmisten sujuvan arjen tukijaksi ja oman työn kehittäjäksi sekä analysoit sosiaalialan ajankohtaisia asioita ja ihmisten hyvinvoinnin edellytyksiä. Perehdyt asiakkaiden tarpeeseen vastaavaan palvelujärjestelmään.

Perus- ja ammattiopinnoissa jäsennät hyvän elämän edistämistä ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmista ja kehität luovuuttasi. Opinnoissa korostuu teorian ja käytännön yhdistyminen ja kehittävä työote. Syventävien opintojen tarjonnasta valitset ammatillista polkuasi edistäviä opintoja, jotka suuntaavat asiantuntijuuttasi erilaisiin asiakasryhmiin tai toimintaympäristöihin. Oppimisen polkusi tuottaa sinulle ammatillisen ydinosaamisen sosionomina (AMK).

Tammikuussa alkava koulutus (syksyn yhteishaku) on monimuotototeutus ja elokuussa alkava koulutus (kevään yhteishaku) on päivämuotototeutus. Monimuotototeutus toteutuu kerran kuukaudessa toteutuvana lähiopetuksena, verkko-opintoina ja itsenäisinä tehtävinä.

Sosionomiopintojen perustana on sosiaalialan ammattikorkeakoulutukselle yhteisesti sovitut, valtakunnalliset osaamisalueet, joita ovat: sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyöosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen.

Ammattitaitoa syventävissä ja täydentävissä sosionomin opinnoissa voit suunnata opintojasi sen asiakasryhmän ja toimintaympäristön mukaan, joiden parissa haluat työskennellä, esimerkiksi:

 • iäkkäiden palvelut
 • lastensuojelu
 • mielenterveystyö
 • nuorisotyö ja koulun hyvinvointityö
 • perheiden hyvinvoinnin edistäminen
 • päihdetyö
 • työikäisten palvelut
 • vammaistyö
 • varhaiskasvatus.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu sosionomikoulutuksessa

Oamkista lähtee vuosittain paljon opiskelijoita kansainväliseen vaihtoon opiskelu- tai harjoittelujaksoille eri puolille maailmaa. Vaihdolla tarkoitetaan opiskelijan mahdollisuutta joko opiskella ulkomailla (opiskeluvaihto) tai suorittaa työharjoittelu ulkomailla (harjoitteluvaihto). Suosittelemme vaihtoa toisen vuoden opintojen aikana.

Harjoittelu osana sosionomiopintoja

Opintojaksoilla omaksut sellaista tietoa ja taitoa, jota sovellat harjoitteluissa. Sinulla on kolme pitkää harjoittelua, yhteensä 45 opintopistettä (30 viikkoa). Kehität harjoittelussa sosionomin ammatti-identiteettiäsi ja ammatillista osaamistasi sekä syvennät sosiaalialan työtehtäviin liittyvää asiantuntijuutta ja vahvistat vuorovaikutus- ja ohjaustaitojasi. Harjoittelussa ammatillista kasvuasi tukevat ammattitaitoiset ja kokeneet työntekijät eli harjoittelun lähiohjaajat, heistä hyvin usea on myös sosionomi (AMK). Tutkinto-ohjelman opettajat ohjaavat harjoitteluasi.

Sosionomit työelämässä

Valmistuttuasi voit työskennellä asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä (yritykset) ja kolmannella sektorilla (järjestöt, yhdistykset ja säätiöt). Valmistuttuasi voit sijoittua työelämässä mm. seuraaviin tehtäviin:

 • sosiaaliohjaaja
 • varhaiskasvatuksen sosionomi
 • koulukuraattori
 • nuoriso-ohjaaja, ohjaaja tai vastaava ohjaaja lastensuojelutyössä, perhetyössä, päihde- ja mielenterveystyössä sekä vammaistyössä
 • palveluohjaaja,
 • päivätoiminnanohjaaja
 • muistikuntoutusohjaaja
 • projektityöntekijä tai -päällikkö
 • urasuunnittelija
 • KELA:n ja työvoimapalvelujen asiantuntija
 • järjestötyöntekijä
 • sosiaalipalveluja tuottavana yrittäjä.

Työssäsi osaat kehittää hyvinvointi-, sosiaali- ja kasvatusalan palveluja vastaamaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan moninaisiin tarpeisiin. Sosionomi (AMK) tutkinnon suoritettuasi Valvira myöntää hakemuksesta sinulle oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä. Kelpoisuus sinulla on työskennellä ohjaajan, vastaavan ohjaajan ja sosiaaliohjaajan tehtävissä eri toimintaympäristöissä sekä oppilas- ja opiskeluhuollossa koulukuraattorina. Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden saat sisällytettyäsi opintoihin 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntaavat opinnot. 

Opiskelu Avoimessa ammattikorkeakoulussa

Päivä- ja monimuoto-opintoihin olemme opiskelijaryhmiin varanneet kolmesta kuuteen paikkaa avoimen polkuopiskelijoille. Polkuopiskelijana voit suorittaa samat ensimmäisen vuoden opinnot kuin tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat. Suoritettuasi polkuopintoja 55 op voit hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voit suorittaa myös yksittäisiä sosionomikoulutuksen opintojaksoja. Lue lisää Avoimen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Sosionomin jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi sosionomiksi (AMK) ja kun olet kerryttänyt alan työkokemusta kaksi vuotta, voit hakeutua opiskelemaan sosionomin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK). Opiskelusi tukee uralla etenemistä esimerkiksi esihenkilö- ja kehittämistehtäviin. Voit kehittää osaamistasi ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksessa ja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoissa. Voit hakea jatkamaan opintojasi myös muihin korkeakouluihin tai yliopistoihin.

Sosionomiopiskelijoiden tarinoita