Fysioterapeutti (AMK)

Oletko kiinnostunut hyvinvoinnista, terveydestä ja liikunnasta? Haluatko olla kuntoutuksen ammattilainen, joka osaa motivoida ja ohjata ihmisiä liikkumaan terveellisesti ja huolehtimaan parhaalla mahdollisella tavalla omasta hyvinvoinnistaan? Tervetuloa opiskelemaan fysioterapeutiksi Oulun ammattikorkeakouluun! 

Mitä fysioterapeutti tekee?

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä työtä. Fysioterapeutti edistää ihmisten hyvinvointia vahvistamalla heidän liikunta- ja toimintakykyään. Fysioterapian tarkoituksena on tukea ihmisen osallistumista ja pärjäämistä hänen omassa arjessaan. Fysioterapia käynnistyy aina asiakkaan toimintakyvyn arvioimisella, mikä jälkeen fysioterapeutti laatii asiakkaansa kanssa yksilölliset tavoitteet terapialle. Keskeinen osa fysioterapeutin osaamista on tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien näyttöön perustuvien fysioterapiamenetelmien valinta ja toteutus. Fysioterapian menetelmiä ovat muun muassa terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaaalinen terapiaa, opettaminen ja ohjaaminen sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapeutin työtehtävänä voi olla myös koti-, koulu-, tai työympäristön suunnittelu esteettömäksi, turvalliseksi ja toimintarajoitteisten henkilöiden liikkumista mahdollistavaksi. Ihmisen omatoimisuutta ja arjessa selviytymistä fysioterapeutti voi tukea myös suosittelemalla kuntoutujalle hankittavaksi apuvälineitä. Hänen palveluidensa saajana voi olla yksittäisen henkilön lisäksi myös koko perhe tai muut kuntoutujan lähipiirissä olevat.

Fysioterapeutin nimikettä saa käyttää vain fysioterapeutin tutkinnon ammattikorkeakoulussa suorittanut henkilö, jonka Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on rekisteröinyt Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Terhikkiin.

Missä fysioterapeutti työskentelee?

Fysioterapeutit työskentelevät sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja kuntoutuskeskuksissa, fysikaalisissa hoitolaitoksissa sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. Heitä on myös mm. erityiskoulujen, potilasjärjestöjen ja liike-elämän palveluksessa.

Fysioterapeuttina voit työskennellä asiakkaasi kanssa itsenäisesti, mutta usein asiakkaan kuntoutumisen edistäminen tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan/potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien muiden asiantuntijoiden kanssa. Fysioterapeuttina vastaat aina itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimintaa ohjaavat lait ja säädökset.

Asiakkaat fysioterapeutille tulevat joko lääkärin lähetteellä, muiden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden suosittelemana tai suoraan fysioterapeutin vastaanotolle hakeutuen.

Fysioterapeutin koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Fysioterapian ydinosaamiseen kohdentuvien teoriaopintojen ja ammattitaitoa edistävän harjoittelun lisäksi opintoihisi sisältyy fysioterapeuttista osaamistasi soveltava opinnäytetyö sekä osaamista syventäviä ja laajentavia vapaasti valittavia opintoja. Ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa pääset harjoittamaan fysioterapeuttista osaamistasi sekä koululla toteutuvilla harjoitustunneilla ja projekteissa, mutta myös työelämän aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa osaavien ammattilaisten ohjauksessa. Opintojen aikana sinulle tulevat tutuiksi luokassa tapahtuvan opiskelun lisäksi myös verkko-opiskelu ja monet muut opiskelijan aktiivisuutta ja vastuullisuutta aktivoivat työtavat.

Heti opintojen alussa laadit tuutoropettajan ohjauksessa itsellesi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa huomioidaan myös sinun aikaisemmin hankkimasi osaaminen. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi voit jo alkaa rakentaa itsellesi haaveidesi mukaista uraa suuntaamalla opintovalintojasi niiden mukaisesti. Tuutoropettajasi opastaa sinua opintojen suunnittelussa opintojen kaikissa vaiheissa, mutta vastuu oppimisesta ja myös opiskelun suunnittelusta on tietenkin sinulla itselläsi.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana otat haltuusi perusteet tärkeimpiin fysioterapeuttisiin tutkimis- ja terapiamenetelmiin ja niiden hallitsemiseksi tarvittavaan muuhun osaamiseen, kuten esim. vuorovaikutukseen, eettiseen ajatteluun sekä anatomiaan ja fysiologiaan. Toisen ja kolmannen vuoden aikana laajennat, sovellat ja syvennät näitä näyttöön perustuvia fysioterapeuttisia menetelmiä erilaisissa fysioterapian asiakastilanteissa. Läpi opintojen opit etsimään ja arvioimaan kriittisesti tietoa sekä hyödyntämään monipuolisia tietolähteitä. Opinnäytetyösi teet yksilöllisen suunnitelmasi mukaan opintojesi loppuvaiheessa osoittaen siinä oman ammattialasi hallintaa.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Maailma kansainvälistyy vauhdilla, mikä haastaa myös fysioterapeutit kansainvälistymään. Fysioterapiaa tarkastelevista tutkimuksista valtaosa julkaistaan englanniksi, joten jo oman ammattitaidon hankkiminen ja ylläpitäminen myös koulutuksen jälkeen edellyttää riittävää kielitaitoa. Sen vuoksi, jo ihan ensimmäisestä opintovuodesta alkaen, osa ammattiopinnoista toteutetaan englanniksi. Koulutuksen aikana voit myös hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon, tai hankkia kansainvälistä kokemusta yhteistyössä Oulussa opiskelevien ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja –opettajien kanssa.

Fysioterapian tutkinto-ohjelmalla on useita pitkäaikaisia kansainvälisiä yhteistyökorkeakouluja eri puolella Eurooppaa, esim. Portugalissa, Liettuassa, Espanjassa, Unkarissa, Sloveniassa ja Hollannissa, mutta myös USAssa ja Kanadassa. Kansainväliseen vaihtoon lähtevän opiskelijan opinnot suunnitellaan yksilöllisesti kohdekorkeakoulun tarjontaa ja opiskelijan kiinnostuksen kohteita sovitellen.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Fysioterapeuttitutkinnon jälkeen voit hakeutua erilaisiin täydennyskoulutuksiin, erikoistumisopintoihin tai suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK) tai maisterin tutkinnon yliopistossa. Oulussa voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kuntoutukseen tai sosiaali- ja terveysalan johtamiseen suuntautuen.  

Opiskelijatarinoita