Ensihoitaja (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan hoitotason ensihoitajaksi Oulun ammattikorkeakouluun! Meillä opiskelet ensihoitotyön osaajaksi ja kehittäjäksi, ja saat myös sairaanhoitajan pätevyyden. Valmistuttuasi voit työskennellä perus- tai hoitotason ensihoitajana ambulansseissa tai sairaanhoitajana. 

Seuraava haku 15.–30.3.2023.

Ensihoitajan työ ja opiskelu sopivat sinulle, jos kykenet toimimaan ripeästi ja järkevästi paineen alla. Et pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Osaat hahmottaa kokonaisuuksia ja ratkaiset mielelläsi ongelmia. Olet luotettava ja kohtelet toisia ihmisiä hyvin. Osaat antaa ja vastaanottaa palautetta asiallisesti. Sinulla on hyvä fyysinen kunto ja olet henkisesti riittävän vahva kohtaamaan järkyttäviä tilanteita. Olet valmis tekemään paljon työtä opintojesi eteen ja haluat kehittää itseäsi koko ajan.

Ensihoitajan työ

Ensihoitajana teet vaativaa ja vastuullista työtä, sillä olet usein ensimmäinen terveysalan ammattilainen, joka hoitaa potilasta. Hoitotason ensihoitajana hallitset hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin ja osaat antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella. Vastaat hoito- ja konsultaatiopäätösten tekemisestä. Hidas päätöksenteko voi olla yhtä kohtalokasta kuin väärä hoitopäätös. Tarvittaessa osaat johtaa hoitoryhmää. Työhösi kuuluu myös potilaiden kiireetöntä hoidon tarpeen arviointia ja ohjausta. Pohjois-Suomessa korostuu itsenäinen päätöksenteko ja hoito pitkien ambulanssikuljetuksen aikana.

Ensihoitajana työskentelet osana ensihoitoketjua yhteistyössä hätäkeskuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen, poliisin ja pelastuspalvelun kanssa. Hoitotilanteessa toimit yleensä työparin kanssa: tutkitte potilaan, käynnistätte ja ylläpidätte peruselintoimintoja ja kohennatte tai lievitätte potilaan vointia ja tuette hänen läheisiään. Tilanteet voivat olla yllättäviä ja potilaan tila voi muuttua nopeasti. Ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ammattitaitoosi. Ensihoitajan työtehtäviin kuuluu myös hälytysajo.

Hoitotason ensihoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Ensihoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana.

Ensihoitajan koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Oamkissa ensihoidon opiskelu alkaa jo ensimmäisellä lukukaudella. Opiskelu on käytännönläheistä ja monipuolista. Ensihoidon ja sairaanhoidon opinnot etenevät koko opiskeluajan rinnakkain, toisiaan täydentäen. Myös luonnontieteelliset ja lääketieteelliset opinnot alkavat jo ensimmäisen vuoden aikana. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä, luennoilla, verkkotehtävien ja -nauhoitteiden avulla. Toimenpide- ja simulaatioharjoituksia on runsaasti. Osan opinnoista voi suorittaa projekteissa, ulkomailla opiskelijavaihdossa ja/tai kesäopintoina.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opitaan ensihoidon ja hoitotyön perusteet, opiskellaan kirurgista ja kansansairauksien sairaanhoitoa sekä kriittisten tilanteiden hallintaa ja elvytystä. Lyhyt harjoittelu ambulanssissa on jo ensimmäisellä lukukaudella.

Toisen lukuvuoden aikana opiskellaan potilaan kokonaisvaltaista tutkimista, perustason ensihoitoa ja päivystyshoitotyötä. Perustason osaaminen varmistetaan lukuvuoden lopussa tasokokeella. Sen suorittaminen mahdollistaa useissa sairaanhoitopiireissä sijaisuudet ja keikkatyön perustason ensihoitajana.

Kolmannen vuoden opintoihin kuuluu mielenterveys-, ikääntyneiden ja lasten hoitotyötä sekä teho- ja anestesiahoitoa. Hoitotason ensihoidon, johtamisen ja viranomaisyhteistyön opinnot ajoittuvat kolmannelle ja neljännelle lukuvuodelle. Myös vaativia erityistilanteita opiskellaan, esimerkiksi synnytysten ja vastasyntyneen ensihoitoa. Ennen valmistumista on laaja-alainen hoitotason ensihoidon loppukoe.

Ensihoitajaopintoihin kuuluu lähes joka lukukaudella harjoittelua ambulansseissa, päivystys- ja teho-osastolla sekä muissa sairaanhoitoyksiköissä eri puolilla Suomea. Harjoittelussa tehdään vuorotyötä ja opitaan ammattitaidon lisäksi työelämätaitoja. Opiskelijoiden riittävä osaaminen varmistetaan opintojen aikana mm. lääketenteillä sekä ensihoidon ja sairaanhoidon tasokokeilla. Ensihoitotyön kehittämistaidot osoitetaan opinnäytetyöllä.

Ensihoitajan työpaikat

Valmistuttuasi voit sijoittua ensihoitajaksi pelastuslaitoksen tai sairaanhoitopiirin ambulanssiin ja/tai toimia suunnittelu-, kehittämis- tai koulutustehtävissä. Lisäkoulutuksen jälkeen voit työskennellä myös yhden ensihoitajan ensihoitoyksikössä tai kenttäjohtajana. Ensihoitaja AMK voi työllistyä myös lääkäri- ja pelastushelikoptereihin. Työpaikkasi voi olla siirtokuljetuksia tekevässä yrityksessä ensihoitajana tai yrittäjänä. Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla, teho-osastoilla tai kotihoidossa.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu ensihoitajan opinnoissa

Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi voit myös suorittaa työharjoitteluvaihdon ulkomailla. Vaihdossa suoritetaan opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti ja normaalin opiskeluajan puitteissa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet 

Valmistumisesi jälkeen voit jatkaa opintoja alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK). Voit myös hakea opiskelemaan yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden tiedekuntaan. Lisäksi sinun on mahdollista hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Terveysalan työkokemus on varsin yleisesti edellytyksenä jatko-opinnoille. Osaamista voi Oamkissa täydentää myös työn ohessa suoritettavilla erikoistumis- ja täydennyskoulutuksilla.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Ensihoitajaopiskelijoiden tarinoita

Oamk-podcast: ensihoitajakoulutus

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.