Usein kysytyt kysymykset ja hakijatilastot

Usein kysytyt kysymykset

1. Milloin ammatilliseen opettajankoulutukseen voi hakea?

Oamkin ammatillisen opettajankoulutuksen haku toteutetaan yhdessä muiden Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa vuosittain tammikuussa Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijat valitaan hakupisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

2. Mikä tutkinto vaaditaan hakukelpoisuuteen?

Hakukelpoisuus edellyttää pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä, tai ammattikorkeakoulututkinto ja viisi vuotta työkokemusta ammattikorkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Jos sinulla on sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto, tutkintosi ei ole hakukelpoinen. Sairaanhoitajan amk-tutkinto on hakukelpoisuuteen riittävä tutkinto.

Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) aineiden opettajaksi (esimerkiksi kielet tai matematiikka) suuntaavilta ylempi korkeakoulututkinto riittää hakukelpoisuuteen.

Jos sinut on palkattu oppilaitokseen ammatillisen opettajan tehtävään tai antamaan ammatillista lisäkoulutusta, voi hakukelpoisuus täyttyä myös muulla kuin korkeakoulututkinnolla. Tällaisessa tapauksessa sinulta vaaditaan vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta sekä hakemuksen liitteenä oleva Oppilaitoksen lisäselvitys -lomake.

3. Kuinka pitkä työkokemus vaaditaan hakukelpoisuuteen? 

Hakukelpoisuuteen vaadittavaan työkokemukseen vaikuttaa taustatutkintosi, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen. Ammatilliseksi opettajaksi suuntautuvalta edellytetään pääsääntöisesti kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta, joilla on ammattikorkeakoulututkinto, edellytetään kuitenkin viisi vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) aineiden opettajaksi suuntaavalta ei edellytetä työkokemusta.  

Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön ja työsuhteen keston mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia. Osa-aikaiset ja sivutoimiset työsuhteet muunnetaan kokopäivätyöksi laskukaavalla 150 tuntia on yksi kuukausi. Mikäli osa-aikaisen/sivutoimisen työsuhteen työtodistuksessa on tuntimäärän sijaan mainittu päivät, käytetään laskukaavaa 21 täyttä työpäivää on yksi kuukausi.
 
Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta (poikkeuksena kasvatustieteen kandidaatit ja maisterit) eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen.

 

4. Miten opiskelijat valitaan?

Opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijat valitaan hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista tai erillisvalintaryhmien muodostamista valintatapajonoista. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.  

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2024 opettajankoulutuksen haun pisteytysperusteet ovat seuraavat:

  • hakututkinnon lisäksi suoritetut muut tutkinnot (enintään 2 tutkintoa)
  • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
  • täydennyskoulutus 1.1.2015 jälkeen
  • opetuskokemus oppilaitoksesta 
  • opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2022 jälkeen

Hakukelpoisuuteen vaadittavasta tutkinnosta ja työkokemuksesta ei saa hakupisteitä.  

» Katso tästä vuoden 2024 valintaperusteet lyhyesti

5. Paljonko tarvitsen pisteitä tullakseni valituksi koulutukseen? 

Pisterajat ammatillisessa opettajankoulutuksessa vaihtelevat vuosittain riippuen hakijamäärästä. Tässä tilastoa edellisen hakukierroksen pisterajoista eri valitatapajonoista korkeakouluittain.  

Alin hyväksytty pistemäärä 2023 (Ammatillinen opettajankoulutus)

Koulutusala 

Haaga-Helia 

HAMK 

Jamk 

Oamk 

TAMK 

Kasvatusalat 

19 

18 

19 

14 

18 

Humanistiset alat 

20 

18,5 

18 

22 

18 

Taidealat 

22 

19 

14 

15 

Yhteiskuntatieteet ja viestintä 

14,5 

17 

12 

10 

11 

Kauppa- ja oikeustieteet 

12 

13 

12 

16 

Luonnontieteet 

16 

17,5 

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 

18 

12 

14 

Tekniikan alat 

1,5 

Maa- ja metsätalousalat 

18 

10 

19,5 

12 

18 

Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 

18 

18 

14 

13 

14,5 

Palvelualat 

10 

10 

Turvallisuus- ja kuljetusala 

19,5 

12 

20 

Erillisvalintaryhmä, English 

15,5 

18 

10 

11 

13 

Erillisvalintaryhmä, HAMK Täydentävät pedagogiset opinnot 

 

 

 

 

 

6. Lasketaanko yrittäjyys työkokemukseksi?

Jos yrittäjänä toimiminen vastaa hakututkintosi mukaista alaa, se otetaan huomioon.

7. Voiko joitakin opintoja tehdä ennen varsinaisen koulutuksen alkamista?

Opiskelijavalinnan pisteytysperusteissa on useita kohtia, mistä hakija voi saada hakupisteitä. On hyvä, jos sinulla on valmiiksi opiskeltuna kasvatustieteellisten perusopintojen (25 op) opintokokonaisuus. Se oikeuttaa kymmeneen hakupisteeseen ja vähentää ammatillisen opettajankoulutuksen aikana opiskeltavia opintoja. 
 
Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa huomioidaan suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogiset 25 op:n tai 15 ov:n laajuiset perusopinnot (approbatur).  Jos opintoja on haussa perusopintokokonaisuutta vähemmän, ne huomioidaan hakemuksen Täydennyskoulutus -kohdassa suoritetun opintopistemäärän mukaisesti. 

Tutustu myös pedagogiseen henkilöstökoulutukseen ja kehitä osaamistasi. Opinnot tuottavat sinulle hakupisteitä. Voit kirjata ne hakemuksen Täydennyskoulutus -kohtaan. 

8. Voinko opiskella työn ohessa?

Opiskelu onnistuu työn ohessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskeluaika on yksilöllinen ja voit opiskella ympäri vuoden. Opiskelu on osaamisperusteista. Voit hankkia, kehittää ja osoittaa osaamistasi eri tavoin.

9. Montako lähipäivää opiskeluryhmillä on?

Kaikille opintoryhmille on suunniteltu noin 19 lähipäivää, jotka ajoittuvat ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Aikataulutettu työskentely kaikissa opintoryhmissä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Eli kaikissa opintoryhmissä osa opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan. Opinnoissa eteneminen tapahtuu siis aina henkilökohtaistettua ja yksilöllistä opintopolkua pitkin.

10. Missä voin toimia opettajana koulutuksen jälkeen?

Koulutustaustasi vaikuttaa siihen, millä koulutusasteella voit toimia opettajana. Toisen asteen ammatilliselta opettajalta edellytetään vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Ammattikorkeakouluopettajan tehtäviin vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto.

Koulutuksen järjestäjä (ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu) rekrytoidessaan opettajia määrittää kuitenkin tarkemmin, mitä osaamista vaaditaan avoinna olevassa opetustehtävässä. Esimerkiksi, mitä edellytetään opettajan tutkinnosta, tutkinnon sisällöstä ja työkokemuksesta opetustehtävän hoitamiseksi.

11. Työskentelen jo opetustehtävissä, mutta minulta puuttuu pätevyys. Saanko sen tästä koulutuksesta?

Kyllä. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelet opetustoimen henkilöstön kelpoisuuden mukaiset opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

12. Milloin ja missä opetus tapahtuu?

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella osoitteessa Yliopistokatu 9. Tarkempi sijainti kampuksella on 7C -rakennus, 3. kerros. Rovaniemellä ja Kajaanissa aloittaville opintoryhmille opetustila paikkakunnalla ilmoitetaan erikseen. 

Opiskeluaika on yksilöllinen ja opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti. Opiskelu tapahtuu monimuoto- ja verkko-opintoryhmissä. Opiskelet lähi- ja etäopiskeluna, itsenäisesti ja tiimissä työskennellen sekä omassa työssä ja opetusharjoittelussa. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä ja -välineitä sekä erilaisia työtapoja. Opiskelu on osaamisperusteista eli voit hankkia, kehittää ja osoittaa osaamistasi eri tavoin.

Aikataulutettu työskentely opiskeluryhmissä (19 opiskelupäivää) ajoittuu ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Tämän lisäksi opiskelet ja työstät osaamistavoitteita itsenäisesti ja tiimin/pienryhmän kanssa muuna aikana. Opiskeluryhmien aikataulut julkaistaan haun alkaessa. 

 

Opettajankoulutuksen hakijat 2021-2023

Koulutusala 2021 2022 2023
Kasvatusalat 18 18 20
Humanistiset alat 16 24 36
Taidealat 22 14 27
Yhteiskuntatieteet ja viestintä 16 26 19
Kauppa- ja oikeustieteet 99 66 90
Luonnontieteet 6 7 12
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 18 20 14
Tekniikan alat 83 76 77
Maa- ja metsätalousalat 37 22 23
Sosiaali-, terveys ja hyvinvointialat 185 204 214
Palvelualat 47 60 59
Turvallisuus- ja kuljetuspalvelut 7 15 6
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä 45 60 50
Yhteensä  655 766 647

Vuodesta 2021 alkaen ammatillisen opettajankoulutuksen haussa hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa vastaava koulutusala määräytyy uuden opintoalaluokituksen mukaisesti. Koulutusala määräytyy mukaillen Tilastokeskuksen käyttämää kansallista koulutusluokitusta 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.

 

Opettajankoulutuksen hakijat 2014–2020

Koulutusala 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Humanistinen ja kasvatusala 72 77 75 57 46 62 47
Kulttuuriala 46 31 30 41 14 23 29
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 120 123 113 108 82 76 71
Luonnontieteiden ala 41 42 33 21 12 12 17
Tekniikan ja liikenteen ala 152 140 96 103 64 65 100
Luonnonvara- ja ympäristöala 18 26 21 14 18 23 24
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 159 182 204 186 145 142 187
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 48 53 47 36 39 32 35
Muu koulutus 6 4 1 8 4 4 3
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä - 32 40 56 48 48 66
Länsi-Lappi/ Koillismaa erillisvalintaryhmä - - 41 35 24 42 32
Pohjoissaamenkielinen erillisvalintaryhmä           5 -
Yhteensä 662 710 701 665 496 534 611