Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Opiskeluturvallisuus ja soveltumattomuus opintoihin Oamkissa

Opiskeluturvallisuus ja soveltumattomuus opintoihin

Niin kutsutun soralainsäädännön periaatteena on turvallisen ja tervehenkisen opiskeluympäristön vaaliminen. Lainsäädäntö koskee

Terveydelliset vaatimukset sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa

Edellytämme sosiaali- ja terveysalan koulutuksiimme hakevilta hyvää terveydentilaa. Tämä koskee myös sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin erillistä opiskeluoikeutta hakevia.

Kysymme hakijalta hakuvaiheessa mahdollisista terveydellisistä ongelmista, jotka voivat olla esteenä opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Terveydelliset vaatimukset perustuvat soralainsäädäntöön. Katso lakikohta.

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, jos 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26)

Soralainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluilla on oikeus perua opiskelijan opiskeluoikeus, jos opiskelija on ammattikorkeakouluun hakiessaan jättänyt tietoisesti kertomatta oleellisen opintoja ja työllistymistä haittaavan terveydellisen esteen, jonka vuoksi hän ei olisi alun perinkään voinut tulla valituksi koulutukseen. Katso lakikohta.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla on 33 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Ammattikorkeakoulu vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 34)

Aiemman opiskelupaikan peruminen

Kysymme sosiaali- ja terveysalan tutkintoon johtaviin koulutuksiimme ja erillistä opiskeluoikeutta hakevilta hakuvaiheessa mahdollisen aiemman opiskelupaikan peruuttamisesta. Voimme perua opiskelijan opiskeluoikeuden aikaisemman opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen perusteella, jos sitä on tiedusteltu opiskelijavalinnassa. Katso lakikohta.

[...]opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33).

Kun kysymys on 33 §:ssä tarkoitetuista opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan, tämän lain 33 §:n tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26).

Rikostaustaote

Selvitämme kaikilta olennaisesti alaikäisten parissa työskenteleviltä opiskelijoiltamme opintojen aikana rikostaustan. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka estää työskentelyn alaikäisten parissa, voimme peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi. Katso lakikohta.

Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33).

Huumausainetestaus

Meillä on lain mukaan oikeus määrätä opiskelija huumausainetestiin, jos epäilemme hänen olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena käytännön tehtävissä tai harjoittelussa sekä jos hänellä on huumeriippuvuus. Katso lakikohta.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausainelain (373/2008 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoituettujen huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:

  1. vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä;
  2. vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta;
  3. vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai
  4. merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

(Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 36)

Opiskeluturvallisuus ja kurinpito

Kaikilla opiskelijoillamme on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Voimme antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen opetusta häiritsevästä, väkivaltaisesta tai uhkaavasta käytöksestä tai jos hän toimii vilpillisesti, rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä tai kieltäytyy huumausainetestistä. Katso lakikohdat.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 31).

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän:

  1. häiritsee opetusta
  2. käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
  3. menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä
  4. kieltäytyy 36 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka
  5. on 36 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 38).

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa ammattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 38).

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 38)