Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun ammattikorkeakoulu :: Syksy 2019, Master-opinnot

Syksyn 2019 Master-opinnot (Yamk-opinnot)

 

 

 

Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan polkuopinnot (Yamk), monimuotototeutus

Paikkakunta:Oulu
Laajuus:50 op
Hinta:300 euroa
Koulutusala:Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin, Verkko-opetus
Ilmoittautumisaika:24.06.2019 - 30.07.2019
Aloituspaikkoja:999
Toteutusajankohta:Kevät 2020
Syksy 2019
Lisätietoja:avoinamk@oulu.fi
puh. 020 611 0213

Opintokokonaisuuden sisältö

Opintopolussa on 5 aloituspaikkaa. Opintopolku sisältää Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opinnot. Opinnot koostuvat alakohtaisista opinnoista sekä monialaisista valinnaisista opinnoista. Opetussuunnitelma: www.oamk.fi/opinto-opas/opintojen-sisalto/opetussuun...

Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan tutkinto-ohjelman avoimen amkin polkuopiskelijat valitaan valintakokeiden kautta. Valintakokeena toimii ennakkotehtävään perustuva haastattelu. Ennakkotehtävät palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä yhtenä PDF-muotoisena liitetiedostona ilmoittautumisjärjestelmään, kohtaan Lisää liite. Mikäli lisäät liitteen ilmoittautumisen jälkeen, pääset lisäämään liitteen ilmoittautumisjärjestelmän kohdasta Omat ilmoittautumiset ja maksut. Otsikoi tiedosto hakemallasi polulla ja omalla nimelläsi (Sukunimi Etunimi, Laajavastuisen asiantuntijasairaanhoitajan polkuopinnot). Liite tulee liittää ilmoittautumisjärjestelmään 30.7.2019 mennessä. Myöhästyneitä liitteitä ei oteta huomioon. Haastattelut pidetään 13.8.2019. Haastattelukutsut lähetetään sähköpostilla viimeistään perjantaina 9.8. Haastatteluun kutsuttavat valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Kirjoita essee alla olevan ohjeen mukaan.

1. Määrittele tutkimuksellista kehittämistoimintaa
2. Tunnista ja kuvaa alasi tulevaisuuden kehittämishaaste, johon voisit perehtyä opinnäytetyössäsi
3. Määrittele sitä koskevat käsitteet
4. Suunnittele ja kuvaa lähdekirjallisuutta käyttäen tuleva opinnäytetyöprosessi, jolla vastataan tunnistamaasi kehittämishaasteeseen. Hyödynnä esseessäsi seuraavia lähteitä:
- Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampere yliopistopaino Oy - Juvenes Print.
tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100802/Toikko_R...
- Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos S. 2017. Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108. Tampere: Tampere yliopistopaino Oy - Juvenes Print.
julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf

- Aiheesi sisältöön soveltuva lähdekirjallisuus

5. Otsikoi aiheesi sisällön mukaan
6. Jäsennä tehtäväsi seuraavasti: Johdanto, Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin, Pohdinta
7. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
8. Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 6 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5, mukaan ei lasketa kansilehteä, sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa)

Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen. Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista.

Opintotuki

Avoimen opinnot eivät oikeuta opintotukeen.

Lisätietoja

Avoimen opiskelija opiskelee samassa ryhmässä tutkinto-opiskelijoiden kanssa (LAS19SY).

Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on kerran kuukaudessa, joihin voi mahdollisia pakollisia harjoitustunteja lukuunottamatta osallistua myös verkon välityksellä.

Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden YAMK-tutkinto-ohjelmien kanssa. Yhteisissä opinnoissa on keskeistä monialainen yhteistoiminnallisuus. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Lukuvuoden 2019-2020 lähipäivät: 29.-30.8.2019 (aloituspäivät), 20.9., 11.10., 15.11., 13.12., 17.1., 14.2., 13.3., 17.4 ja 8.5.

Opintopolkuun valittujen tulee lisäksi palauttaa Osaamisen itsearviointi -ennakkotehtävä 2.9.2019 mennessä. Ennakkotehtävän ohjeistus lähetetään opintopolkuun valituille opiskelijoille.